Remiss från IAEA: Omarbetning av tre säkerhetsguider för anläggningar inom kärnbränslecykeln DS517

(Revision by amendment of three Specific Safety Guides on Nuclear Fuel Cycle Facilities as a set of publications: SSG-5: Safety of Conversion Facilities and Uranium Enrichment Facilities; SSG-6: Safety of Uranium Fuel Fabrication Facilities; SSG-7: Safety of Uranium and Plutonium Mixed Oxide Fuel Fabrication Facilities) -DS517

IAEA-referens till ärendet: DS517

SSM:s referens: SSM2020-6549

IAEA har bett sina medlemsländer om synpunkter på tre dokument, ”Safety Guides on Nuclear Fuel Cycle Facilities as a set of publications: SSG-5: Safety of Conversion Facilities and Uranium Enrichment Facilities; SSG-6: Safety of Uranium Fuel Fabrication Facilities; SSG-7: Safety of Uranium and Plutonium Mixed Oxide Fuel Fabrication Facilities)”. Utkasten till rådgivande dokument (Safety Guides) har förberetts för att publiceras i IAEA:s Safety Standards Series och har granskats av ett flertal konsultmöten och av IAEA:s kommittéer för framtagning av säkerhetsstandarder avseende beredskap (EPReSC), kärnsäkerhet (NUSSC), strålskydd (RASSC), transportsäkerhet (TRANSSC), avfall (WASSC) och kärnsäkerhetsskydd (NSGC).

Syftet med de aktuella rådgivande dokumenten är, i enlighet med IAEA:s kommission för säkerhetsstandarder (CSS), att stödja berörda myndigheter med att utveckla och underhålla sina program för bedömning av kravuppfyllelse i kärnbränslecykelanläggningar.

IAEA efterfrågar kommentarer på de uppdateringar som gjorts och som är markerade i de nya utkasten, särskilt avseende dokumentens relevans och användbarhet, innehåll och fullständighet, kvalité och tydlighet. Man efterfrågar även om kraven i IAEA:s säkerhetsstandard SSR-4 (specifikt paragraferna 18, 21, 32, 57, 60, 73, och 75) adresseras i de aktuella utkasten. IAEA vill även veta om utkasten ger en bra bild av gränssnittet mellan säkerhet och kärnsäkerhetsskydd.

Kommentarer avseende språk m.m. är välkomna men utkasten till rådgivande dokument kommer slutligen att genomgå en omfattande språklig granskning.

Strålsäkerhetsmyndigheten samlar in och sammanställer Sveriges synpunkter på IAEA:s förslag. Rapporterna kan laddas ner under rubriken DS517 på IAEA:s webbplats

Synpunkter lämnas skriftligt på engelska med hjälp av IAEA:s mall (Comment Form) som också kan laddas ner från IAEA:s webbplats, där en separat mall ska användas för respektive dokument. För varje kommentar ges hänvisning till relevant paragraf och gärna med förslag till alternativ text.

Kommentarerna skickas med e-post till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 14 februari 2021:

Strålsäkerhetsmyndigheten
Nils Sandberg
SE-171 16 Stockholm
e-post: nils.sandberg@ssm.se