Remiss från IAEA: Skydd mot inre och yttre risker vid drift av kärnkraftsreaktorer DS503

(Protection against Internal and External Hazards in the Operation of Nuclear Power Plants)

IAEA har bett sina medlemsländer om synpunkter på dokumentet, ”Skydd mot inre och yttre risker vid drift av kärnkraftsreaktorer (Protection against Internal and External Hazards in the Operation of Nuclear Power Plants) -DS503”

IAEA-referens till ärendet: DS503

SSM:s referens: SSM2020-6981

Utkastet till rådgivande dokument ([Safety Guide) har förberetts för att publiceras i IAEA:s Safety Standards Series och har granskats av ett flertal konsultmöten och av IAEA:s kommittéer för framtagning av säkerhetsstandarder avseende, strålskydd (RASSC), kärnsäkerhet (NUSSC), beredskap (EPReSC), och kärnsäkerhetsskydd (NSGC).

Syftet med de aktuella rådgivande dokumenten är, i enlighet med IAEA:s kommission för säkerhetsstandarder (CSS), är att ge rekommendationer kring hur tillståndshavare ska planera för, förebygga, skydda sig mot, och hantera inre och yttre risker vid drift av kärnkraftverk.

IAEA efterfrågar kommentarer på den föreslagna guiden, särskilt avseende dokumentens relevans och användbarhet, innehåll och fullständighet, samt kvalité och tydlighet. IAEA vill även veta om utkasten ger en bra bild av gränssnittet mellan säkerhet och kärnsäkerhetsskydd.

Kommentarer avseende språk m.m. är välkomna men utkasten till rådgivande dokument kommer slutligen att genomgå en omfattande språklig granskning.

Yttrande och synpunkter

Strålsäkerhetsmyndigheten samlar in och sammanställer Sveriges synpunkter på IAEA:s förslag. Rapporterna kan laddas ner under rubriken DS503 på IAEA:s webbplats.

Synpunkter lämnas skriftligt på engelska med hjälp av IAEA:s mall (Comment Form) som också kan laddas ner från IAEA:s webbplats, där en separat mall ska användas för respektive dokument. För varje kommentar ges hänvisning till relevant paragraf och gärna med förslag till alternativ text.

Kommentarerna skickas med e-post till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 8 februari 2021.

Strålsäkerhetsmyndigheten
Nils Sandberg
SE-171 16 Stockholm
E-post: nils.sandberg@ssm.se