Remiss från IAEA: Strålskyddsprogram vid transport av radioaktivt material (Radiation Protecction Programmes for the Transport of Radioactive Material) -DS521

Remiss från IAEA: Strålskyddsprogram vid transport av radioaktivt material (Radiation Protecction Programmes for the Transport of Radioactive Material) -DS521

IAEA har bett sina medlemsländer om synpunkter på dokumentet, ” Strålskyddsprogram vid transport av radioaktivt material” (Radiation Protecction Programmes for the Transport of Radioactive Material) -DS521. Utkastet till rådgivande dokument (Safety Guide) har förberetts för att publiceras i IAEA:s Safety Standards Series och har granskats av ett flertal konsultmöten och av IAEA:s kommittéer för framtagning av säkerhetsstandarder avseende transportsäkerhet (TRANSSC), strålskydd (RASSC) och beredskap (EPReSC).

Syftet med de aktuella rådgivande dokumenten är, i enlighet med IAEA:s kommission för säkerhetsstandarder (CSS), att ge stöd och rekommendationer kring hur säkerhetskrav kan uppfyllas vid framtagande av ett strålskyddsprogram vid transport av radioaktivt material.

Lämna kommentarer

IAEA efterfrågar kommentarer på dokumentens relevans och användbarhet, innehåll och fullständighet, och kvalité och tydlighet. Man vill även veta om utkasten ger en bra bild av gränssnittet mellan säkerhet och kärnsäkerhetsskydd.

Kommentarer avseende språk m.m. är välkomna men utkasten till rådgivande dokument kommer slutligen att genomgå en omfattande språklig granskning.

Strålsäkerhetsmyndigheten samlar in och sammanställer Sveriges synpunkter på IAEA:s förslag. Rapporterna kan laddas ner under rubriken DS521 på IAEA:s webbplats.

Synpunkter lämnas skriftligt på engelska med hjälp av IAEA:s mall (Comment Form) som också kan laddas ner från IAEA:s webbplats.

Kommentarerna skickas med e-post till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 10 mars 2021.

Strålsäkerhetsmyndigheten
Nils Sandberg
SE-171 16 Stockholm

E-post: nils.sandberg@ssm.se