Remiss från IAEA: System för förberedande hantering och slutförvar av radioaktivt avfall – DS477

IAEA-referens till ärendet: J5.03.1., SSM:s diarienummer: SSM2019-2981.

IAEA har bett sina medlemsländer om synpunkter på förslaget till säkerhetsguide ”System för förberedande hantering och slutförvar av radioaktivt avfall" (The Management System for the Predisposal Management and Disposal of Radioactive Waste) – DS477.

Syftet med säkerhetsguiden, som har godkänts av IAEA:s kommission för säkerhetsstandarder (CSS), är att tillhandahålla vägledning om utveckling och implementering av system för säker hantering av radioaktivt avfall och skydd av människors hälsa och miljö. Detta ska gälla för alla steg i hanteringen av radioaktivt avfall, inklusive bearbetning, lagring och slutförvar, och under relaterade aktiviteter, inklusive karaktärisering av avfall och friklassning men exklusive transport. Säkerhetsguiden ger också vägledning för effektivt ledarskap och säkerhetskultur.

Synpunkter begärs speciellt avseende dokumentets relevans och användbarhet, omfattning och helhet, samt kvalité och tydlighet. Dokumentet kommer att genomgå en omfattande editering och språkgranskning av IAEA:s sekretariat efter det att innehåll och omfattning slutligen fastställts.  

Förslaget återfinns på IAEA:s webbplats. Där finner du också anvisningar och en blankett för sammanställning av kommentarer (Download Comment Form).

Synpunkter lämnas på engelska via post eller e-post senast den 5 juli 2019 och skickas till:

Strålsäkerhetsmyndigheten
Anna Franzén
SE-171 16 Stockholm

E-post: anna.franzen@ssm.se med kopia till ervin.liszka@ssm.se