Remiss från IAEA: Tillämpning av undantag (Application of the Concept of Exemption)

IAEA har bett sina medlemsländer om synpunkter på dokumentet ”Tillämpning av undantag (Application of the Concept of Exemption) –DS499”.

Utkastet till rådgivande dokument (Safety Guide) har förberetts för att publiceras i IAEA:s Safety Standards Series och har granskats av ett flertal konsultmöten och av IAEA:s kommittéer för framtagning av säkerhetsstandarder avseende strålskydd (RASSC), transportsäkerhet (TRANSSC), och radioaktivt avfall (WASSC).

Syftet med de aktuella rådgivande dokumenten är, i enlighet med IAEA:s kommission för säkerhetsstandarder (CSS), att ge råd och rekommendationer för tillämpning av undantag inom ramen för planerade exponeringssituationer i enlighet med IAEA:s krav. Den aktuella guiden är en del i arbetet med att uppdatera en tidigare IAEA-guide som behandlar undantag och friklassning. En andra guide kring friklassning (DS500) har skickats ut för synpunkter parallellt med den här aktuella guiden.

Lämna kommentarer

IAEA efterfrågar kommentarer på dokumentens relevans och användbarhet, innehåll och fullständighet, och kvalité och tydlighet. Man efterfrågar också kommentarer specifikt kring om de två dokumentet DS499 (undantag) och DS500 (friklassning) bör läggas samman till ett dokument.

Kommentarer avseende språk m.m. är välkomna men utkasten till rådgivande dokument kommer slutligen att genomgå en omfattande språklig granskning.

Strålsäkerhetsmyndigheten samlar in och sammanställer Sveriges synpunkter på IAEA:s förslag. Rapporterna kan laddas ner under rubriken DS499 på IAEA:s webbplats.

Synpunkter lämnas skriftligt på engelska med hjälp av IAEA:s mall (Comment Form) som också kan laddas ner från IAEA:s webbplats. För varje kommentar ges hänvisning till relevant paragraf och gärna med förslag till alternativ text.

Kommentarerna skickas med e-post till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 22 juni 2021.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Nils Sandberg
SE-171 16 Stockholm
E-post: nils.sandberg@ssm.se