Remiss från IAEA: Utvärdering av mänskligt orsakade yttre risker för kärntekniska anläggningar (Human Induced External Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations)

Remiss från IAEA: Utvärdering av mänskligt orsakade yttre risker för kärntekniska anläggningar (Human Induced External Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations) –DS520

IAEA har bett sina medlemsländer om synpunkter på dokumentet, ”Utvärdering av mänskligt orsakade yttre risker för kärntekniska anläggningar (Human Induced External Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations) –DS520”. Utkastet till rådgivande dokument (Safety Guide) har förberetts för att publiceras i IAEA:s Safety Standards Series och har granskats av ett flertal konsultmöten och av IAEA:s kommittéer för framtagning av säkerhetsstandarder avseende kärnsäkerhet (NUSSC) och avfall (WASSC).

IAEA har bett sina medlemsländer om synpunkter på dokumentet, ”Utvärdering av mänskligt orsakade yttre risker för kärntekniska anläggningar (Human Induced External Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations) –DS520”. Utkastet till rådgivande dokument (Safety Guide) har förberetts för att publiceras i IAEA:s Safety Standards Series och har granskats av ett flertal konsultmöten och av IAEA:s kommittéer för framtagning av säkerhetsstandarder avseende kärnsäkerhet (NUSSC) och avfall (WASSC).

Syftet med de aktuella rådgivande dokumenten är, i enlighet med IAEA:s kommission för säkerhetsstandarder (CSS), att ge rekommendationer kring utvärdering av risker relaterade till mänskligt orsakade yttre händelser som kan påverka säkerheten vid kärntekniska anläggningar.

Lämna kommentarer

IAEA efterfrågar kommentarer avseende dokumentens relevans och användbarhet, innehåll och fullständighet, kvalité och tydlighet.

Kommentarer avseende språk m.m. är välkomna men utkasten till rådgivande dokument kommer slutligen att genomgå en omfattande språklig granskning.

Strålsäkerhetsmyndigheten samlar in och sammanställer Sveriges synpunkter på IAEA:s förslag. Rapporterna kan laddas ner under rubriken DS520 på IAEA:s webbplats. 

Synpunkter lämnas skriftligt på engelska med hjälp av IAEA:s mall (Comment Form) För varje kommentar ges hänvisning till relevant paragraf och gärna med förslag till alternativ text.

Kommentarerna skickas med e-post till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 16 april 2021.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Nils Sandberg

SE-171 16 Stockholm

E-post: nils.sandberg@ssm.se