Remiss: Granskning av Fud-program 2019

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har lämnat in ett forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram (Fud-program) till Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten ska granska Fud-programmet och lämna sitt yttrande till regeringen. För att få in synpunkter som är av betydelse för myndighetens granskning och utvärdering skickas programmet på remiss till och med den 31 december 2019.

Enligt förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet (kärnteknikförordningen) ska Strålsäkerhetsmyndigheten granska och utvärdera Fud-programmet med avseende på

  1. planerad forsknings- och utvecklingsverksamhet
  2. redovisade forskningsresultat
  3. alternativa hanterings- och förvaringsmetoder
  4. de åtgärder som SKB avser att vidta.

Myndigheten ska lämna sitt yttrande över Fud-programmet till regeringen senast den 31 mars 2020.

För att inhämta synpunkter som är av betydelse för myndighetens granskning och utvärdering skickas programmet på remiss.

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på Fud-program 2019 skickas till registrator@ssm.se senast den 31 december 2019. Ange diarienummer SSM2019-3103 i ämnesraden.

Myndigheten tar helst emot synpunkter via e-post men det går även bra att skicka synpunkter till

Bengt Hedberg
Diarienummer SSM2019-3103
Strålsäkerhetsmyndigheten
SE-171 16 Stockholm

Struktur

För att underlätta myndighetens hantering av inkomna synpunkter önskar vi att svaren struktureras enligt följande:

  • Följ dispositionen i Fud-program 2019 och hänvisa till aktuellt avsnitt och aktuell sida i programmet.
  • Inled redovisningen av varje saksynpunkt med en kortfattad sammanfattning.
  • Återge inte text från Fud-program 2019 i onödan eftersom det kan försvåra för myndigheten att hitta remissinstansens egna ställningstaganden och skälen för dessa.
  • Skilj referat från egna synpunkter. Om det finns särskilda skäl att referera till något som står i Fud-program 2019 är det viktigt att remissinstansens egna ställningstaganden och skälen för dessa framgår tydligt.
  • Formulera synpunkterna tydligt. Undvik svårtolkade formuleringar.

Frågor

Om ni har frågor så är ni välkomna att kontakta Bengt Hedberg via telefon 08-799 41 87 eller e-post bengt.hedberg@ssm.se eller Carl-Henrik Pettersson via telefon 08 799 42 06 eller e-post carl-henrik.pettersson@ssm.se, båda utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.