Remiss: Slutrapport om långsiktig kompetensförsörjning

Strålsäkerhetsmyndigheten fick i december 2016 ett regeringsuppdrag om långsiktig kompetensförsörjning. Myndigheten önskar senast den 13 augusti 2018 få synpunkter på en remissversion av uppdragets slutrapport.

Strålsäkerhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna för att upprätthålla en nationell kompetens inom myndighetens ansvarsområde, inom den egna myndigheten såväl som hos övriga relevanta aktörer i Sverige.

Myndigheten har genom informationskartläggning och utblickar framåt i tiden skapat en lägesbild över kompetensförsörjningsbehov och -möjligheter inom strålsäkerhetsområdet. Lägesbilden utgår utifrån perspektiven arbetsgivarnas behov av kompetens, lärosätenas utbildningar samt lärosätenas möjligheter att upprätthålla vetenskaplig expertis. Myndigheten har sedan analyserat lägesbilden och utifrån analysen arbetat fram förslag på åtgärder som gör att Sverige över tid har tillgång till rätt kompetens inom strålsäkerhetsområdet utifrån de behov som finns eller kommer att finnas utifrån dagens bedömning.

Regeringsuppdraget ska slutrapporteras till regeringen senast den 30 september.

Myndigheten önskar senast den 13 augusti 2018 få synpunkter på remissversionen av uppdragets slutrapport.

Synpunkter på remissversionen

Synpunkter på remissversionen av slutrapporten välkomnas i form av kommentarer i nedan Excel-fil. Excel-filen med synpunkter skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten via e-post SSM2017-134@ssm.se senast den 13 augusti 2018.