Dispens för temporär lagring av kärnämnen och kärnavfall Cyclife Sweden AB