Remissvar till promemorian En sexårig utbildning för läkarexamen Diarienummer: U2018/02704/UH