Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning