Dispens från viss rapporteringoch upphävandeav villkor – Ranstad Mineral AB