Avdelningen för kärnkraftssäkerhet

Avdelningen för kärnkraftssäkerhet har huvudansvaret för frågor om strålsäkerheten vid kärnkraftverken. Avdelningen bedriver tillsyn mot kärnkraftverken för att säkerställa efterlevnaden av föreskrivna krav och för att få kunskaper av betydelse för strålsäkerheten vid reaktoranläggningarna.

Avdelningens ansvar omfattar följande:

  • Anläggningsbevakningar och inspektioner vid kärnkraftverken samt granskning av tekniska och organisatoriska förändringar som har betydelse för säkerheten och strålskyddet
  • Uppföljning av händelser i svenska kärnkraftverk samt uppföljning och utvärdering av viktigare händelser i utländska kärnkraftverk.
  • Samlade värderingar av säkerheten och strålskyddet för att få det helhetsperspektiv som enskilda tillsynsinsatser inte kan ge.
  • Granskning och ställningstagande till ansökningar om nya eller förändrade tillstånd samt granskning av underlag för beslut i fråga om provdrift respektive rutinmässig drift enligt de tillståndsvillkor regeringen beslutar. 
  • Stöd till myndigheten i frågor som rör samspelet Människa-Teknik-Organisation (MTO), hållfasthet, kontroll- och provningsmetodik samt kriticitet.
  • Strålskydd samt tillsyn av utsläpp och omgivningskontroll för kärntekniska anläggningar.
  • Ingå i beredskapsfunktionen för reaktoranläggningar.
  • Stöd till utvecklingen av myndighetens tekniska, organisatoriska och administrativa förutsättningar för rådgivning om reaktorhaveriförlopp och prognoser. 
  • Deltagande i internationellt facksamarbete inom ansvarsområdet.
  • Initiering och uppföljning av forskning inom ansvarsområdet.