Avdelningen för radioaktiva ämnen

Avdelningen för radioaktiva ämnen är huvudansvarig för frågor om hur radioaktiva ämnen hanteras i samhället.

Avdelningens ansvar omfattar följande:

  • Tillsyn av att verksamheten vid anläggningar som hanterar radioaktiva ämnen och radioaktivt avfall bedrivs på ett säkert sätt tillsyn av att radioaktivt avfall hanteras och slutförvaras på ett säkert sätt.
  • Tillsyn av att anläggningar som inte längre ska drivas avvecklas och rivs på ett säkert sätt.
  • Tillsyn inom icke-spridning, inklusive exportkontroll, över att svenskt kärnämne och svensk kärnteknisk utrustning inte kommer till användning för kärnvapen.
  • Att vara nationell kontaktpunkt för IAEA:s databas om otillåten hantering av kärnämne och radioaktiva ämnen.
  • Tillsyn av transport av radioaktiva ämnen och att myndigheten fullgör sina uppgifter som behörig myndighet och tillsynsmyndighet enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods.
  • Tillsyn av att det finns kontroll och fysiskt skydd av nukleärt material, strålkällor, radioaktivt avfall och vid transport av radioaktiva ämnen.
  • Att bedöma hur stora ekonomiska resurser som bör avsättas för att hantera rivning av kärntekniska anläggningar och slutförvaring av radioaktivt avfall från dessa i framtiden.
  • Att säkerställa att tillsyn initieras och bedrivs i samverkan med övriga berörda avdelningar.