Avdelningen för strålskydd

Avdelningen för strålskydd har huvudansvar för strålskyddsfrågor och reglerar samt bedriver tillsyn av verksamheter som använder eller genererar strålning i samhället. Avdelningen ansvarar för myndighetens krisberedskap för radiologiska nödsituationer. Avdelningen ansvarar också för myndighetens mätresurser och för myndighetens uppgift som riksmätplats för joniserande strålning.

Avdelningens ansvar omfattar följande:

 • Tillsynsvägledning av kommuner avseende radon, solarier och elektromagnetiska fält (EMF).
 • Tillståndsprövning och tillsyn av sjukvård, tandvård, industrier, universitet med flera som använder strålkällor i sin verksamhet.
 • Tillsyn av kärntekniska anläggningarnas beredskapsplanering.
 • Samordning av uppföljningen och utvärderingen av miljökvalitetsmålet ”säker strålmiljö”.
 • Nationell miljöövervakning av strålning.
 • Upprätthållande av nationella mätsystem.
 • Nationell och internationell samverkan inom strålskyddsområdet.
 • Myndighetens externa utbildningsverksamhet.
 • Mätningar för beredskap, tillsyn och miljöövervakning.
 • Kalibrering av instrument för att mäta joniserande strålning och radon i luft.
 • Nationella dosregistret.