Vetenskapligt råd för elektromagnetiska fält

Strålsäkerhetsmyndighetens veten­skapliga råd för elektro­magnetiska fält (EMF) ger myndig­heten råd i fråga om sambandet mellan EMF och biologiska effekter. Rådet ger även vägledning inför ställnings­tagande i policy­frågor där en vetenskaplig prövning av olika uppfattningar eller ståndpunkter är nödvändig. Myndigheten kan höra rådet i en viss fråga, och rådet kan på eget initiativ lämna synpunkter på en fråga inom dess område.

Rådet ska följa den vetenskapliga utvecklingen inom EMF-området, och en gång per år lämna en skriftlig rapport om kunskapsläget till Strål­säkerhets­myndig­heten.

Rådet sammanträder minst två gånger per år, och därutöver på begäran av myndigheten eller på eget initiativ. Sedan den 1 mars 2012 är Leif Moberg ordförande för rådet och Lars Mjönes är sekreterare.

I rådet ingår följande ledamöter:

Ordförande:
Leif Moberg
Sekreterare:
Lars Mjönes
Ledamöter:
Anke Huss
Doktor, Universiteit Utrecht, Nederländerna
Clemens Dasenbrock
Professor, Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine, Tyskland
Emilie van Deventer
Doktor, World Health Organization (WHO), Schweiz
Eric van Rongen
Doktor, Health Council of the Netherlands, Nederländerna
Heidi Danker-Hopfe
Professor, Charité-Universitätsmedizin, Tyskland
Lars Klaeboe
Doktor, Strålevernet, Norge
Maria Scarfi
Doktor, Institute for electromagnetic Sensing of Environment, Italien
Martin Röösli
Professor, University of Basel, Schweiz