Remiss: Ansökan om utökat tillstånd för markförvaring av mycket lågaktivt kärnavfall

OKG AB har inkommit med en ansökan om utökat tillstånd för markförvaring av mycket lågaktivt kärnavfall enligt lagen om kärnteknisk verksamhet, samt yrkande om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning. Det är nu möjligt att lämna synpunkter på om ansökan behöver kompletteras. Synpunkter lämnas senast den 28 februari 2022.

OKG AB inkom den 1 december 2021 med en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet till markförvar av kortlivat mycket lågaktivt avfall, samt yrkande om myndighetens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (ärendenummer SSM2021-7697-1).

Synpunkter avseende ansökans fullständighet

Strålsäkerhetsmyndigheten önskar nu synpunkter på om OKG AB:s tillståndsansökan eller miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras.

Synpunkter lämnas till myndigheten senast den 28 februari 2022. Märk svaret med ärendenummer SSM2021-7697.

Synpunkter skickas med fördel via e-post till myndighetens registratur.

Kontaktperson

Anders Wiebert, enheten för tillståndsprövning kärnteknik, via e-post eller på telefon 08-799 41 82.