Remiss: Förslag till ändring i föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår ändringar i föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter. Sista svarsdatum är den 12 april 2024.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälningspliktiga verksamheter trädde ikraft den 1 juni 2018. Myndigheten har identifierat att det finns behov av att revidera vissa bestämmelser i föreskrifterna. I huvudsak innebär förslaget förtydliganden och förenklingar. I ett fåtal fall innebär förslaget höjda krav för vissa verksamheter.

Synpunkter på förslaget

Synpunkter på förslaget lämnas senast den 12 april 2024 genom att skicka ifylld svarsmall (Excel-fil) till registrator@ssm.se. Ange diarienummer SSM2023 8950 i ämnesrubriken.

Observera att ni enbart behöver granska de områden ni berörs av. Mer information finns i del 1 i bilaga A.

Eventuella frågor om remissen besvaras av Jeanette Gustafsson via e-post, jeanette.gustafsson@ssm.se eller telefon 08-799 43 70.