Säker strålmiljö

"Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning." Så lyder miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö som Strålsäkerhetsmyndigheten har ansvar för.

Regeringen har fastställt fyra preciseringar av myndighetens miljömål Säker strålmiljö:

  • Strålskyddsprinciper: Individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet och i övriga miljön begränsas så långt det är rimligt möjligt.
  • Radioaktiva ämnen: Utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön begränsas så att människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas.
  • Ultraviolett strålning: Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning är lägre än år 2000.
  • Elektromagnetiska fält: Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt.

Sveriges 16 miljökvalitetsmål och generationsmålet

Riksdagen har antagit miljökvalitetsmål inom sexton olika områden. Målen beskriver, vart och ett inom sitt område, det tillstånd som miljöarbetet ska leda till i den svenska miljön.

Riksdagen definierar det övergripande generationsmålet som ska vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället:

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.

Regeringen har tillsatt ett miljömålsråd i syfte att intensifiera arbetet för att nå de svenska miljömålen.

Uppföljning och utvärdering

De svenska miljökvalitetsmålen följs upp varje år och vart fjärde år sker en fördjupad utvärdering. Ett hundratal indikatorer används för att följa upp och bedöma om vi är på rätt väg för att nå målen.

Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö

Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö följs upp med hjälp av ett antal indikatorer, varav Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för fyra så kallade kärnindikatorer. Ett exempel på en indikator är utvecklingen av antalet hudcancerfall i Sverige. Indikatorerna uppdateras regelbundet, vanligtvis en gång per år.

Tre av fyra preciseringar kan nås till 2020

Miljökvalitetsmålet bedöms vara nära att uppnås. Tre av fyra preciseringar kan vara uppfyllda 2020, dock inte preciseringen för ultraviolett strålning (UV-strålning). Antalet fall av hudcancer har ökat under lång tid. Minskad exponering för UV-strålning är avgörande för att minska antalet hudcancerfall. Det kräver en förändrad livsstil och nya attityder kring utseende och solning. Även om exponeringen för UV-strålning skulle minska, kommer antalet cancerfall att öka en period, eftersom det kan ta decennier för hudcancer att utvecklas. Vi gör därför bedömningen att det inte kommer att vara möjligt att minska antalet fall av hudcancer så att de 2020 kommer att vara lägre än 2000.

Förslag på åtgärder ska öka takten

Varje år ska miljömålsmyndigheterna presentera åtgärder som kan genomföras i samverkan med andra myndigheter och på egen hand, i syfte att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Miljömålsrådet beslutar om de gemensamma åtgärderna.

Säker strålmiljö, globala målen och FN:s Agenda 2030

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Under våren 2016 gav regeringen 86 statliga myndigheter, däribland Strålsäkerhetsmyndigheten, i uppdrag att bidra med underlag till Sveriges genomförande av Agenda 2030.

I vår promemoria till regeringen, Genomförande av Agenda 2030, har vi bedömt:

  • på vilka mål och delmål vår verksamhet har störst inverkan, nationellt och internationellt
  • hur mål och delmål i Agenda 2030 förhåller sig till miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö.