Tillståndsprövning

Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som prövar frågor om tillstånd för verksamhet med strålning enligt strålskyddslagen (2018:396) och bereder frågor om tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet (1984:3).

Här beskrivs hanteringen av tillståndsärenden om kärnteknisk verksamhet.

De flesta tillståndsärenden avser mindre omfattande verksamheter som prövas enligt strålskyddslagen. På den här sidan beskrivs kortfattat hur denna tillståndsprövning går till.

Beskrivningen gäller tillståndsprövning för verksamhet med joniserande strålning inom exempelvis:

  • acceleratorverksamhet
  • slutna strålkällor med hög aktivitet (HASS)
  • viss veterinärmedicinsk verksamhet
  • installation och underhåll av tekniska anordningar
  • öppna strålkällor
  • industriell radiografering
  • viss sjuk- och tandvård
  • viss användning av laser

Vägledning för ansökan och regler

På vår webbplats finns ansökningsblanketter och information om vad som ska redovisas vid en tillståndsansökan. För vissa typer av tillståndsansökningar finns även e-tjänster

Det finns även regler som gäller inom strålsäkerhetsområdet tillgängliga på vår webbplats.

Sökande ansöker - tillståndsansökan

Sökande skickar in sin tillståndsansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten. Registratorn tar emot, diarieför och fördelar ansökan till rätt avdelning.

Tillståndsansökan fördelas till handläggare

Avdelningschefen fördelar tillståndsansökan till rätt enhet. Enhetschefen fördelar ansökan till rätt handläggare.

Bekräftelse på att tillståndsansökan är mottagen och betalning av ansökningsavgift

En bekräftelse på att tillståndsansökan kommit in till Strålsäkerhetsmyndigheten samt en anvisning om hur betalning av ansökningsavgiften ska göras skickas till sökande. Handläggning av ansökan påbörjas när avgiften är bokförd på Strålsäkerhetsmyndighetens konto.

Endast nya sökande, som inte har tillstånd sedan tidigare ska betala ansökningsavgift. Tillståndshavare som ansöker om förnyade tillstånd ska inte betala ansökningsavgift, dessa faktureras löpande.

Kontrollera ansökan

Handläggaren kontroller att tillståndsansökan innehåller det underlag som krävs för att genomföra tillståndsprövningen. Om det inskickade underlaget inte är komplett för att genomföra tillståndsprövningen ges sökande möjlighet att komplettera sin ansökan. I de flesta fall ges sökande 2 veckor för att inkomma med kompletteringen. Om den begärda kompletteringen inte inkommer till Strålsäkerhetsmyndigheten fattas beslut på befintligt underlag.

Fastställa krav

När tillståndsansökan är komplett fastställs vilka krav som föreligger på den aktuella verksamheten samt om särskilda villkor är aktuella. Baserat på de fastställda kraven upprättar handläggaren en granskningsrapport med fastställda krav.

Bedöma kravuppfyllnad

Handläggaren bedömer huruvida de fastställda kraven i granskningsrapporten är uppfyllda och rekommenderar ett beslut om att bevilja respektive att avslå tillståndsansökan. Det rekommenderade beslutet kan vara förenat med särskilda villkor för att bevilja ett tillstånd.

Besluta om tillstånd

Enhetschefen beslutar om att bevilja tillståndet respektive att inte bevilja tillståndet (baserat på granskningsrapporten). Tillståndet kan vara förenat med särskilda villkor.

I vissa fall granskas beslutet av jurist.

Expediera beslut

Handläggaren expedierar beslut till sökande. Beslutet registreras.

Ärendet avslutas.

Anmälningspliktig verksamhet

För vissa verksamheter kan det räcka med en anmälan enligt anmälningsplikten.

Relaterad information