Våra olika roller

Strålsäkerhetsmyndigheten ställer krav på den som bedriver verksamhet med strålning. Vi kontrollerar att kraven uppfylls och ger råd om skydd mot strålning. Kraven och råden vilar på vetenskaplig grund. Vi finansierar även forskning och har beredskap dygnet runt.

Strålsäkerhetsmyndigheten har följande uppgifter och roller:

Som normerande myndighet tar vi fram regler för verksamheter som hanterar strålning.

Som tillsynsmyndighet kontrollerar vi att den som bedriver verksamhet med strålning följer reglerna och tar sitt ansvar. Det gör vi exempelvis genom att inspektera kärnkraftverk, sjukhus samt industrier och universitet som använder strålning. Vi stöder också kommunerna i deras tillsyn av till exempel solarier och hantering av frågor kring EMF.

Som tillståndsprövande myndighet granskar vi ansökningar om att etablera eller förändra verksamheter med strålning. Vi prövar och beslutar om tillstånd eller rekommenderar regeringen hur den ska besluta. Exempel på verksamheter som kräver tillstånd är kärnkraftverk, användning av kraftfulla laserutrustningar och röntgenutrustningar samt transporter av radioaktivt material.

Som myndighet med expertkunskap

  • bidrar vi till kunskapsuppbyggnad i samhället inom våra verksamhetsområden genom att finansiera forskning och följa upp forskningsresultat
  • lämnar vi råd och rekommendationer till allmänheten om hur man skyddar sig mot naturlig strålning från till exempel radon och solen
  • deltar vi i internationellt samarbete och arbete inom EU.

Som beredskapsmyndighet samordnar vi den nationella strålskyddsberedskapen. Vi har beredskap dygnet runt för att snabbt kunna hantera konsekvenser av olyckor och händelser med strålning i Sverige eller utomlands.

Som internationell utvecklingsmyndighet genomför vi projekt som bidrar till strålsäkerhet i andra länder.

Som miljömålsansvarig myndighet ansvarar vi för frågor inom miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Uppdraget innebär att föreslå åtgärder för miljö- och arbetsmiljöutveckling samt att samordna uppföljning, utvärdering och rapportering. Uppdraget innebär också att fortlöpande uppskatta de risker som strålningen innebär.

Som riksmätplats upprätthåller vi de nationella referensnormalerna för mätning av joniserande strålning och erbjuder kalibrering av dosmätande instrument som används inom vård, forskning och industri.