Våra verksamhetsområden

Vi delar in vår verksamhet i olika verksamhetsområden. Utgångspunkten för indelningen är vår instruktion som utfärdas av regeringen och talar om vilka uppgifter vi har som myndighet.

Strålsäkerhetsmyndigheten verksamhetsområden:

Strålsäker kärnkraft

Vi bedriver tillsyn och ställer krav på att kärnkraftverken i Sverige drivs på ett strålsäkert sätt och att strålsäkerheten vid anläggningarna upprätthålls och utvecklas.

Vi bereder tillståndsansökningar från kärnkraftverkens ägare. Frågor om kärnämneskontroll, fysiskt skydd och informationssäkerhet i anslutning till kärnkraftsreaktorerna ingår också i vårt uppdrag.

Strålsäkra kärntekniska anläggningar och strålsäker hantering av radioaktivt avfall

Vi ställer krav på att radioaktivt avfall hanteras på ett strålsäkert sätt, så att människor och miljö skyddas mot skadlig verkan av strålning.

Strålsäker hälso- och sjukvård

Målet med vårt arbete är att patienter som undersöks eller behandlas med strålning inom hälso- och sjukvården utsätts för så låga risker som möjligt, samtidigt som syftet med undersökningen eller behandlingen uppnås. Vi har tillsyn över all verksamhet med strålning i den svenska vården.

Strålsäkra produkter och tjänster samt naturlig strålning

Vi arbetar för att produkter som kan generera strålning medför så låga risker som möjligt för människor och miljö och inte hamnar i orätta händer. Detsamma gäller för tjänster som ger upphov till strålning. Vi arbetar också för att exponering för naturlig strålning ska medföra så låga risker som möjligt för akuta och sena strålskador. Vi arbetar för att sprida kunskap om dessa risker samt för att påverka befolkningens exponering för naturligt förekommande strålning, som UV-strålning från solen, kosmisk strålning och strålning från berggrunden, till exempel radon.

Strålsäkerhet internationellt

Vi har ett brett internationellt samarbete för att stärka strålsäkerheten internationellt. Den svenska regeringen har valt ut de länder vi samarbetar med i Östeuropa.

Nationell strålskyddsberedskap

Vi arbetar för att Sverige ska ha god förmåga att förebygga och hantera nukleära eller radiologiska händelser och att de skadliga konsekvenserna av sådana händelser förhindras eller begränsas.

Vi samordnar de beredskapsåtgärder som krävs för att förebygga, identifiera och påvisa nukleära eller radiologiska händelser som kan leda till skador på människors hälsa eller miljön. Vi ger råd och tekniskt stöd till berörda operativa myndigheter vid nukleära eller radiologiska nödsituationer. Det är också vår uppgift att upprätthålla en nationell organisation för expertstöd vid nukleära och radiologiska nödsituationer samt att inspektera och granska beredskapen vid kärntekniska anläggningarna och forskningsanläggningen The European Spallation Source (ESS).

Nationell strålsäkerhetskompetens

Vår uppgift är att se till att tillräcklig och adekvat kunskap inom strålsäkerhetsområdet finns i Sverige. Det gör vi genom att stödja forskning och kompetensuppbyggnad.

Riksmätplats och mätning

Myndigheten är riksmätplats för joniserande strålning och bedriver även annan mätverksamhet.

Vi kalibrerar instrument för mätning av dosstorheter och radonaktivitet i luft, bedriver forskning i metrologi, utvecklar mätmetoder samt genomför mätuppdrag för alfa-, beta- och gammaspektrometri inklusive helkroppsmätningar. Riksmätplatsen upprätthåller de nationella normalerna för de dosimetriska storheterna kerma, absorberad dos och dosekvivalent och granskas regelbundet av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC, mot standarden SS-ISO 17025.

Effektiv förvaltning

Vårt mål är att arbeta rättssäkert, effektivt och med rätt kvalitet. Dessutom ska arbetet utföras med minsta möjliga miljöpåverkan. Myndigheten ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarnas kompetens tas till vara. Genom att ständigt arbeta med vår säkerhetskultur förebygger vi kriser och allvarliga incidenter.