Joint Convention

Enligt uppdrag från regeringen sammanställer Strål­säker­hets­myndig­heten var tredje år en nationell rapport om hur Sverige uppfyller kraven i konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om hanteringen av radioaktivt avfall, på engelska den så kallade Joint Convention.

De områden som omfattas av konventionen har sedan länge införlivats i det svenska systemet för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Sverige har ett etablerat regelverk med tydlig ansvarsfördelning och ett finansieringssystem samt en långsiktig strategi med tillhörande nationellt program för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Sveriges nationella rapport

Den nationella rapporten omfattar säkerhetsaspekterna, lagstiftningen och säkerhetsarbetet som rör regering, myndigheter och tillståndshavare i Sverige.

Sveriges sjätte rapport, som är den senaste i ordningen, behandlar bland annat de pågående tillståndsprövningarna för ett slutförvar för använt kärnbränsle och utbyggnaden av det existerande slutförvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i Forsmark (SFR). Rapporten belyser även en omfattande översyn av lagar, förordningar och föreskrifter samt hur kärnkraftsägarnas beslut att stänga ner ytterligare fyra reaktorer påverkar avvecklingsplaner och avfallsprogram.

Granskningen av nationella rapporter

Samtliga länder som har undertecknat konventionen tar fram en nationell rapport som beskriver hur landet lever upp till kraven i konventionen. Rapporterna skickas till FN:s internationella atomenergiorgan IAEA, som fungerar som sekretariat för Joint Convention. Sekretariatet ordnar så att alla länder har möjlighet att läsa de andra medlemsländernas rapporter. Varje land granskar sedan ett urval av de andra ländernas nationella rapporter och skickar skriftliga frågor som också ska besvaras skriftligt. Resultaten av granskningarna behandlas på en två veckor lång konferens som hålls i Wien var tredje år.