Översyn av lokala säkerhetsnämnderna

Strålsäkerhetsmyndigheten har i uppdrag att se över de lokala säkerhetsnämnderna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 maj 2022.

Information om översynen av lokala säkerhetsnämnderna

Du är välkommen att skicka in synpunkter till registrator@ssm.se. Ange ärende SSM2022-433.

Inspelningen ligger kvar till och med den 25 maj 2022.

Strålsäkerhetsmyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att se över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som behövs. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 maj 2022.

Översynen ska behandla

  1. vad som bör vara grunden för att en lokal säkerhetsnämnd ska finnas vid en kärnteknisk anläggning
  2. vad de nya beredskapszonerna som införs den 1 juli 2022 innebär för nämndernas arbete och sammansättning samt ledamöternas fördelning mellan berörda kommuner
  3. om det finns anledning att införa lokala säkerhetsnämnder vid andra anläggningar än de nu föreskrivna eller att lägga ned någon av de befintliga
  4. behov av förändringar i nämndernas organisation, exempelvis av antalet ledamöter, om antalet bör fortsätta vara flexibelt, hur ordförande och ledamöter utses samt värdskapet för nämnderna
  5. nämndernas finansiella förutsättningar och behov
  6. hur redovisning och uppföljning av nämndernas verksamhet kan stärkas.

Översynen ska utgå från de krav som följer av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, myndighetsförordningen (2007:515), lagen (2003:778) om skydd mot olyckor med tillhörande förordning, annan relevant nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftningen.

I översynen ingår dialog med berörda myndigheter, kommuner, företag och organisationer.

Om säkerhetsnämnderna