Riksintresseområden för slutförvarsanläggningar

Riksintressen regleras genom miljöbalken och gäller geografiska områden med nationellt viktiga värden och kvaliteter. Statens kärnkraftsinspektion (SKI) fattade 2004 beslut om två områden av riksintresse för slutförvar av använt kärnbränsle och kärnavfall.

Statens kärnkraftsinspektion (SKI), numera Strålsäkerhetsmyndigheten, fattade den 2 december 2004 beslut om två områden av riksintresse för slutförvar av använt kärnbränsle och kärnavfall. Dessa ligger i Östhammars och Oskarshamns kommuner.

Om besluten

SKI fattade besluten då Svensk kärnbränslehantering (SKB) påbörjat provborrningar i Östhammars kommun och i Oskarshamns kommun, som en del av platsundersökningar i samband med lokalisering av slutförvar för använt kärnbränsle. Besluten syftar till att skydda mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten och nyttjandet av områdena för slutförvaring. SKI:s utpekande innebar dock inte något ställningstagande om områdenas lämplighet för lokalisering av ett slutförvar, vilken senare blev föremål för prövning inom granskningen av SKB:s fortsatta program samt inom ramen för tillståndsprocessen. Områdena bedöms vara fortsatt aktuella som riksintresseområden, även efter regeringens beslut i januari 2022 om att bevilja tillstånd för ett kärnbränsleförvar i Östhammar. Detta beror i första hand på att områdena kan vara relevanta för SKB:s fortsatta program för andra typer av kärnavfall.

Om riksintressen

Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och exploatering men också för viss näringsverksamhet. Det kan vara större områden som riksdagen beslutat om eller områden inom olika sektorer där ansvariga nationella myndigheter angett anspråk. Riksintressen redovisas i den kommunala översiktsplaneringen så att det blir tydligt hur dessa förhåller sig till andra intressen och för att avvägningar mellan oförenliga riksintressen ska kunna göras. 

Vårt uppdrag som riksintressemyndighet

Strålsäkerhetsmyndigheten är en av 12 myndigheter som enligt förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden (hushållningsförordningen) har ansvar att göra bedömningar av vilka områden som är av riksintresse för den egna sektorn. Vi ansvarar för att ange områden av riksintresse för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.