Kan man göra en uppskattning av radonnivån innan man bygger hus?

Ja, det finns formler och modeller för beräkning av radonhalter som transporteras med jordluften in i en byggnad. Det finns ett antal parametrar som då behöver uppskattas.

Det är vanligare att mäta radonhalten direkt i jordluften och kartlägga markens radioaktivitet (halten av uran) för att ta reda på radonris ken i området. Utifrån det går det sedan att bygga hus på ett radonsäkert eller radonskyddande sätt.

Den som vill veta mer om mätningoch kartläggning av markradon kan vända sig till kommunens byggnadsnämnd eller till Sveriges geologiska undersökning.