Stråldoser och exponeringsvägar

En radiologisk nödsituation vid en verksamhet med joniserande strålning kan i vissa fall medföra utsläpp av radioaktiva ämnen. Eventuella stråldoser till människor beror på faktorer som utsläppets storlek, väder och vilka skyddsåtgärder som genomförts. Direktexponering från en öppen strålkälla är en annan radiologisk nödsituation där tid och avstånd är faktorer som påverkar stråldosen.

Radiologisk nödsituation

Med radiologisk nödsituation avses enligt strålskyddslagen (2018:396) en plötsligt inträffad händelse som inbegriper en strålkälla, har medfört eller kan befaras medföra skada och kräver omedelbara åtgärder.

Möjliga stråldoser från ett utsläpp av radioaktiva ämnen beror på

  • utsläppets omfattning och förlopp
  • det väder som råder
  • vilka strålskyddsåtgärder som hinner genomföras.

Beredskapsplaneringen för en radiologisk nödsituation syftar till att undvika akuta strålskador och begränsa sena strålskador så långt det är möjligt och rimligt.

Med stråldos avses den mängd joniserande strålning som överförs till människor. Beroende på typ av strålning och energi blir hälsoeffekterna olika.

Stråldos

Stråldos är ett begrepp som innefattar absorberad, intecknad, ekvivalent och effektiv dos.

Exponeringsvägar

Radioaktiva ämnen som kommer ut i luften sprids. Hur spridningen sker och vilka områden som påverkas beror på vädret, i första hand på vindriktning och nederbörd.

Människor kan utsättas (exponeras) för joniserande strålning från radioaktiva ämnen som finns utanför kroppen när de sprids i luften eller faller ner på marken. Det finns även en risk för att människor får i sig radioaktiva ämnen genom att de andas in eller äter och dricker dem. Inre organ, som exempelvis lungor eller sköldkörtel, kan också utsättas för radioaktiva ämnen som kommer in i kroppen via föda eller inandning.

Människor kan alltså exponeras för joniserande strålning på olika sätt, så kallade exponeringsvägar:

  • Strålning från radioaktiva ämnen i luften (extern exponering)
  • Strålning från radioaktiva ämnen på marken (extern exponering)
  • Strålning från radioaktiva ämnen som kommit in i kroppen med andningsluft eller mat (intern exponering)

Mer information