Utlysning: Medel för validering av dosmodeller med data för C-14 i biota från den svenska västkusten

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utlyser härmed medel för forskning inom radioekologi kopplat till modeller för beräkning av koncentrationer av kol-14 (C-14) i den marina miljön, med upp till maximalt 1 000 000 kr och en tentativ fördelning av dessa medel på 500 000 kr under 2021 och 500 000 kr under 2022.

Om utlysningen

Forskningsmedlen ska omfatta beräkningar med minst två typer av modeller för omsättning av C-14 i marina ekosystem. Beräkningar kan genomföras av en eller två utförare, och syftar till att en jämförelse av olika typer av modellers förmåga att förutsäga halter av C-14 i marin miljö ska kunna utvärderas. SSM ser positivt på samarbete mellan två utförare, till exempel mellan forskare med expertis inom omsättning av kol i den marina miljön, och expertis gällande modellering av C-14 med avseende på strålskydd. Med flera utförare delas forskningsmedlen upp i två delar.

Utlysningen riktar sig till universitet, högskolor och forskningsinstitut i Sverige och utomlands. Ansökningar får lämnas in antingen på svenska eller på engelska.

Utförare kommer att få tillgång till data för en årscykel gällande utsläpp till luft och vatten av C-14 från en anläggning belägen vid Sveriges västkust; uppgifter och geografiskt läge och kemiska och fysikaliska parametrar för aktuellt havsområde finns tillgängliga i viss omfattning för aktuell tidsperiod. Med dessa data ska en omfördelning och ackumulation av C-14 i aktuellt havsområde beräknas med lämplig modell. Resulterande halter av C-14 i fisk, blåstång och blåmusslor ska sedan jämföras med uppmätta halter av C-14 i dessa provslag för aktuell tidsperiod. Data för C-14 i aktuella provslag av C-14 har samlats in i ett tidigare forskningsprojekt. Resultaten från modellering och validering ska beskrivas i en vetenskaplig rapport.

Syfte

Det övergripande syftet med detta projekt är att utveckla den nationella och internationella förmågan att beräkna dos till människa och miljö från C-14 genom att validera modeller, men syftar specifikt till att genom en modellövning bedöma olika modelltypers förmåga att förutsäga halter av C-14 i marina ekosystem.

Bakgrund

C-14 förekommer i miljön i bakgrundsnivåer som härrör från naturlig produktion och atmosfärstestning av kärnvapen, som främst genomfördes under 1950- och 1960-talet. C-14 är en viktig radionuklid ur strålskyddssynpunkt eftersom den ofta dominerar dos till allmänhet från aktiviteter såsom drift av kärnkraftverk, upparbetning av använt kärnbränsle och förvar av radioaktivt avfall.

Till skillnad från de flesta andra radionuklider (som ofta är metaller) kan omfördelning och ackumulation i de marina ekosystemen av C-14 inte beskrivas lika lätt med en distributionskoefficient (Kd). Kol (C), och därmed också radionukliden C-14, är mycket biotillgänglig och fixeras av primärproducenter (fytoplankton och makroalger). Från primärproducenterna förs C-14 därefter vidare till andra delar av det marina ekosystemet. Förutom att vara biologiskt aktiv är C-14 också en del av den säsongsmässiga karbonatcykeln i havet och styrs av havsvattnets säsongsvariationer i temperatur, pH, etc., och därmed ett varierande utbyte av kol (C-14) mellan havsyta och luft. Dessa egenskaper hos C-14 innebär specifika modelleringsmetoder jämfört med övriga radionuklider när man uppskattar doser till människa och miljö. På grund av brist på data gällande C-14 i omgivningen kring kärntekniska anläggningar och kunskap om bakgrundsnivåer är möjligheterna att validera dosmodeller för C-14 idag begränsade.

SSM har i ett tidigare forskningsprojekt samlat in marina miljöprover under en årscykel utanför Ringhals kärnkraftverk på den svenska västkusten, vilka analyserats med avseende på C-14. SSM har även uppgifter för de utsläpp av C-14 som förekommit under provtagningsperioden.

Kunskapsläget

C-14 är generellt den radionuklid som bidrar mest till dos till allmänheten i de beräkningar som görs kring kärntekniska anläggningar. Då C-14 generellt ackumuleras och överförs på ett annat sätt i ekosystemen än typiska andra radionuklider (metaller), behöver beräkningsmodellerna för C-14 vara utformade för att beskriva detta på ett korrekt sätt och dessa modeller behöver valideras mot uppmätta data av C-14. Generellt saknas datamängder för denna typ av validering för C-14 och få sådana har genomförts, till skillnad mot beräkningsmodeller för övriga radionuklider där valideringar mot uppmätta data genomförts i större utsträckning.

Resultatens användning

Resultaten kommer att ge en uppfattning om olika typer av beräkningsmodellers förmåga att beskriva överföring, ackumulation och förväntade halter av C-14 i den marina miljön kring en kärnteknisk anläggning, vilket kommer bidra till tillförlitligheten i riskbedömningar samt förståelse för ekossystemprocesser av betydelse för dos till allmänheten.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Utlysningens omfattning

Utlysningen syftar till att stödja forskning som tar fram kunskap som kommer både myndigheten och externa intressenter till del. Detta forskningsprojekt omfattas inte av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (se 1 kap. 5 §).

Utlysningen omfattar modellering av C-14 i den marina miljön vid en specifik plats på den svenska västkusten. SSM tillhandahåller data gällande utsläpp till luft och vatten av C-14 från en anläggning belägen vid Sveriges västkust, kemiska och fysikaliska parametrar för aktuellt havsområde för aktuell tidsperiod, augusti 2018 till juli 2019, samt halter av C-14 i fisk, blåmussla och blåstång för aktuell tidsperiod.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Utlysningens genomförande

Ansökan ska inkomma till myndigheten senast 2021-04-30. Högsta belopp för ansökan är 1 000 000 kr. Högst två projekt kan finansieras.

Förutom ifylld ansökningsblankett ska ansökan (max 10 A4-sidor) innehålla:

 • Projektsammanfattning
 • Projektplan som redovisar ett väl genomarbetat förslag för hur forskningen ska bedrivas (specifika mål, bakgrund, teori/hypoteser, metoder, arbetsplan, preliminära resultat, betydelse, referenser)
 • Beskrivning av hur resultat ska kommuniceras
 • Tidplan med etappmål och budget fördelat på de utlysta åren
 • Meritförteckning (CV) för sökande (max två av tio A4-sidor)
 • Högst tre egna publikationer av betydelse för ansökan
  Ansökan med bilagor ska skickas elektroniskt till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ansökan skickas till e-postadressen registrator@ssm.se med kopia till karin.aquilonius@ssm.se

 • Ange referens SSM2021-823.
 • Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av prefekt eller motsvarande där forskningen ska bedrivas.
 • Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar beaktas inte.
 • Ansökningar över totalt 1 000 000 kronor beaktas inte.

Projektet bör vara avslutat och rapporterat senast 30 juni 2023. Rapporteringen ska, utöver en utförlig vetenskaplig rapport, innehålla en kort sammanfattning där de viktigaste resultaten och slutsatserna redovisas. Resultaten ska sättas i sitt sammanhang inom det specifika forskningsområdet. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska. Ett ytterligare mål med projektet är att resultaten ska kunna presenteras på vetenskapliga konferenser eller i vetenskapliga tidskrifter.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Beredning av ansökningar

Beredning av inkomna ansökningar sker i en grupp sakkunniga. Ansökningarna bedöms utifrån kvalitet, kompetens, genomförbarhet och relevans inom det specifika forskningsområdet.

Myndigheten har som målsättning att fatta beslut senast 2021-05-21. Projekten förväntas starta så snart som möjligt efter beslut.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Ansökningar är allmänna handlingar

SSM är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet). Ansökningar om forskningsfinansiering blir allmänna handlingar som i stora delar innehåller uppgifter som är offentliga och därmed måste lämnas ut på begäran.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Övrigt

SSM är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet). Ansökningar om forskningsfinansiering blir allmänna handlingar som i stora delar innehåller uppgifter som är offentliga och därmed måste lämnas ut på begäran.

Frågor besvaras av

Karin Aquilonius, utredare, tel. 08-799 41 73, 
Maria Nordén, utredare, tel. 08-799 42 08, 
Kåre Axell, forskningssekreterare, tel. 08-799 41 43

Tillbaka till innehållsförteckningen