Utlysning: Forskningsmedel för kompetensstöd inom nukleär icke-spridning avseende icke-förstörande mätmetoder samt teknik för övervakning av kärnämne

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utlyser härmed forskningsmedel för kompetensstöd inom nukleär icke-spridning avseende icke-förstörande mätmetoder samt teknik för övervakning av kärnämne med maximalt 3 000 000 kr och en tentativ fördelning av dessa medel på 1 000 000 kr under 2021, 1 500 000 kr under 2022 och 500 000 kr under 2023.

Om utlysningen

Nukleär icke-spridning omfattar kärnämneskontroll, exportkontroll samt motverkan av olaglig handel och hantering av kärnämne och radioaktiva ämnen (illicit trafficking). Icke-förstörande mätmetoder och robust övervakningsteknik utgör en bärande del i den internationella kärnämneskontrollen som syftar till att säkerställa att kärnteknisk verksamhet bedrivs i enlighet med nationella och internationella krav, så att kärnämnen och kärntekniska anläggningar inte används för framställning av exempelvis kärnvapen. Området är under ständig utveckling där ny och vidareutvecklad teknik samt nya analysmetoder kan bidra till en effektivare implementering av kärnämneskontroll vid befintliga såväl som framtida kärntekniska anläggningar. Sådan utveckling kan exempelvis innefatta ny användning eller nya kombinationer av icke-förstörande nukleära detektions- och avbildningsmetoder syftandes till att uppnå en ökad känslighet vid detektion, karakterisering, verifiering och övervakning av kärnmaterial i olika miljöer.

Det utlysta bidraget är tänkt att verka kompetensstödjande genom exempelvis finansiering av en forskartjänst inom det avsedda området under utbetalningstiden. Nationell kompetens inom området nukleär icke-spridning är en förutsättning för att säkerställa att Sverige lever upp till sina internationella åtaganden inom ramen för främst ickespridningsfördraget (NPT), för vilket IAEA utgör den huvudsakliga kontrollinstansen. Forskningen förväntas bidra till att stärka nationell kompetens inom nukleär icke-spridning som ett av sex områden som har identifierats som sårbart i SSM:s regeringsuppdrag gällande långsiktig kompetensförsörjning (SSM2017-134).

Tillbaka till innehållsförteckningen

Utlysningens omfattning

Utlysningen syftar till att stödja forskning som tar fram kunskap som kommer både myndigheten och externa intressenter till del. Detta forskningsprojekt omfattas inte av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (se 1 kap. 5 §).

Tillbaka till innehållsförteckningen

Utlysningens genomförande

Ansökan ska inkomma till myndigheten senast 2021-05-05. Högsta belopp för ansökan är 3 000 000 kr.

Förutom ifylld ansökningsblankett ska ansökan (max 10 A4-sidor) innehålla:

 • Projektsammanfattning
 • Projektplan som redovisar ett väl genomarbetat förslag för hur forskningen ska bedrivas (specifika mål, bakgrund, teori/hypoteser, metoder, arbetsplan, preliminära resultat, betydelse, referenser)
 • Beskrivning av hur resultat ska kommuniceras
 • Tidplan med etappmål och budget fördelat på de utlysta åren
 • Meritförteckning (CV) för sökande (max två av tio A4-sidor)
 • Högst tre egna publikationer av betydelse för ansökan
  Ansökan med bilagor ska skickas elektroniskt till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ansökan skickas till e-postadressen registrator@ssm.se med kopia till Ake.Rosen@ssm.se

 • Ange referens SSM2021-786.
 • Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av prefekt eller motsvarande där forskningen ska bedrivas.
 • Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar beaktas inte. Ansökningar över totalt 3 000 000 kronor beaktas inte.

Projektet bör vara avslutat och rapporterat senast 2023-06-01. Rapporteringen ska, utöver en utförlig vetenskaplig rapport, innehålla en kort sammanfattning där de viktigaste resultaten och slutsatserna redovisas. Resultaten ska sättas i sitt sammanhang inom det specifika forskningsområdet. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska. Ett ytterligare mål med projektet är att resultaten ska kunna presenteras på vetenskapliga konferenser eller i vetenskapliga tidskrifter.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Beredning av ansökningar

Beredning av inkomna ansökningar sker i en grupp sakkunniga. Ansökningarna bedöms utifrån kvalitet, kompetens, genomförbarhet och relevans inom det specifika forskningsområdet.

Myndigheten har som målsättning att fatta beslut senast 2021-06-16. Projekten förväntas starta så snart som möjligt efter beslut.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Ansökningar är allmänna handlingar

SSM är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet). Handlingar som kommer in till, går ut från eller upprättas hos myndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut.

Ansökningar om forskningsfinansiering blir allmänna handlingar som i stora delar innehåller uppgifter som är offentliga och därmed måste lämnas ut på begäran.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Frågor besvaras av

Åke Rosén, handläggare, tel. 08-799 44 65
Cheuk Lau, forskningssekreterare, tel. 08-799 43 06

Tillbaka till innehållsförteckningen