Utlysning: Medel för doktorandprojekt avseende utveckling av ultraljudsbaserat system för bestämning och monitorering av elastiska egenskaper i anisotropa material

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utlyser härmed forskningsmedel för ett doktorandprojekt inom området utveckling av ultraljudsbaserade system för bestämning och monitorering av elastiska egenskaper i anisotropa material. Bidraget uppgår till maximalt 4 000 000 kronor inklusive indirekta kostnader (tentativ fördelning över tid är 500 000 kr under 2021, 1 000 000 kr per år under 2022-2024 och 500 000 kr under 2025).

Om utlysningen

Syftet med utlysningen är att stödja forskning som stärker förutsättningarna att kunna bestämma och övervaka elastiska egenskaper i de anistropa material som återfinns i vissa rör och komponenter i ett kärnkraftverk. Inriktningen på forskningen ska vara att utveckla ett ultraljudsbaserat system (procedur och mjukvara) där målsättningen är att det framtagna systemet kan tillämpas industriellt. Därför anser SSM att det är fördelaktigt om akademin och provningsindustrin har ett nära samarbete i detta projekt.

Projektet förväntas ge SSM värdefull kunskap om möjligheter att utföra och bedöma resultat från oförstörande provning av svetsförband i anisotropa material och i förlängningen den strukturella integriteten hos de aktuella komponenterna.

Under ett antal år har kärnkraftsindustrin identifierat provningsbegränsningar vid återkommande provning med ultraljud av vissa komponenter som uppvisat ett starkt anisotropiskt beteende. Dessa kännetecknas av komplexa och svårpredikterade ljudvägar. Det senaste decenniet har ett antal matematiska modeller utvecklats och använts som verktyg inom delar av kvalificeringsprocesser för sådan provning. En noggrant validerad modell har förmågan att vara ett alternativ eller ett komplement till det experimentella arbetet och därmed bidra till att minska de omfattande kostnader som är förknippade med tidigare kvalificeringar. Erfarenheten av modellering och verifiering mot anisotropiskt material indikerar att även omfattande studier inte kan rendera i en statistiskt solid modell som kan prediktera dessa ljudvägar. Detta eftersom modellerna är baserade på enskilda svetsars anisotropi som kartlagts med hjälp av förstörande provning. Parametern som förblir okänd, även efter omfattande empiriskt arbete, är den av värmetillförseln uppkomna materialstrukturen med så kallade dendriter. Dendriternas orientering påverkar ljudvågornas bana genom svetsgodset liksom dämpningen av signalen.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Utlysningens omfattning

Utlysningen syftar till att stödja forskning som tar fram kunskap som kommer både myndigheten och externa intressenter till del. Detta forskningsprojekt omfattas inte av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (se 1 kap. 5 §).

Tillbaka till innehållsförteckningen

Utlysningens genomförande

Ansökan ska inkomma till myndigheten senast 2021-05-05.

Förutom ifylld ansökningsblankett ska ansökan (max 10 A4-sidor) innehålla:

 • Projektsammanfattning
 • Projektplan som redovisar ett väl genomarbetat förslag för hur forskningen ska bedrivas (specifika mål, bakgrund, teori/hypoteser, metoder, arbetsplan, preliminära resultat, betydelse, referenser)
 • Beskrivning av hur resultat ska kommuniceras
 • Tidplan med etappmål och budget fördelat på de utlysta åren
 • Meritförteckning (CV) för sökande (max två av tio A4-sidor)
 • Högst tre egna publikationer av betydelse för ansökan
  Ansökan med bilagor ska skickas elektroniskt till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ansökan skickas till e-postadressen registrator@ssm.se med kopia till erik.strindo@ssm.se

 • Ange referens SSM2021-818.
 • Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av prefekt eller motsvarande där forskningen ska bedrivas.
 • Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar beaktas inte.
 • Ansökningar över totalt 4 000 000 kronor beaktas inte.

Projektet ska vara avslutat och rapporterat senast 2026-11-30. Rapporteringen ska, utöver en utförlig vetenskaplig rapport, innehålla en kort sammanfattning där de viktigaste resultaten och slutsatserna redovisas. Resultaten ska sättas i sitt sammanhang inom det specifika forskningsområdet. Rapporten ska skrivas på engelska och tryckas i SSM:s forskningsrapportserie och kommer därmed att vara publikt tillgänglig. Ett ytterligare mål med projektet är att resultaten ska kunna presenteras på vetenskapliga konferenser eller i vetenskapliga tidskrifter.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Beredning av ansökningar

Beredning av inkomna ansökningar sker i en grupp sakkunniga. Ansökningarna bedöms utifrån kvalitet, kompetens, genomförbarhet och relevans inom det specifika forskningsområdet.

Myndigheten har som målsättning att fatta beslut senast 2021-06-15. Projektet förväntas starta så snart som möjligt efter beslut.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Ansökningar är allmänna handlingar

SSM är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet). Ansökningar om forskningsfinansiering blir allmänna handlingar som i stora delar innehåller uppgifter som är offentliga och därmed måste lämnas ut på begäran.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Frågor besvaras av

Erik Strindö, utredare strukturell integritet, tel. 08-799 44 93,
Cheuk Lau, forskningssekreterare, tel. 08-799 43 06,

Tillbaka till innehållsförteckningen