Utlysning: Medel för forskning inom strålskydd vid radiologiska nödsituationer

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utlyser härmed medel för forskningsbidrag till en doktorandtjänst inom strålskydd vid radiologiska nödsituationer. Bidraget uppgår till maximalt 4 000 000 kronor inklusive indirekta kostnader (tentativ fördelning över tid är 500 000 kr under 2021, 1 000 000 kr per år under 2022-2024 och 500 000 kr under 2025).

Om utlysningen

Utlysningen riktar sig till svenska universitet och högskolor eller annan svensk offentlig organisation (medelsförvaltaren).

Syftet med bidraget är att stödja forskning som bedrivs med koppling till strålskydd vid radiologiska nödsituationer för att bidra till att den nationella kompetensen utvecklas inom strålskyddsområdet och då särskilt inom krishantering.
Vid radiologiska nödsituationer som uppstår till följd av olyckor, antagonistiska handlingar eller vid höjd beredskap är beslutsfattare beroende av underlag för att kunna fatta berättigade beslut avseende strålskyddsåtgärder i syfte att skydda allmänheten. Beslutsunderlaget består bland annat av dosberäkningar baserat på tillgänglig information från t.ex. strålningsmätningar, dosuppskattningar eller spridningsprognoser. Forskning behövs inom dessa områden för att bygga upp kunskap. Forskning behövs även inom strålskydd för arbetstagare som ska hantera en radiologisk nödsituation.

SSM:s strategi för forskningsfinansiering pekar på uppdraget att bidra till att nationell kompetens utvecklas inom myndighetens verksamhetsområden. Tidigare utredningar har påpekat vikten av att stödja utbildningsinsatser för specialistkompetens inom strålskyddsområdet för att långsiktigt trygga en nationell kompetensförsörjning (SSM2017-134 och SSM2020-4480). Vidare har SSM i sin risk- och sårbarhetsanalys (SSM 2018-3446) identifierat kompetens som ett kritiskt beroende för krishanteringsförmågan, både avseende tillgång till rätt kompetens på SSM och möjligheten att ta in stöd nationellt. Med anledning av detta satsar SSM på kompetensstödjande forskningsprojekt i form av universitetstjänster.

Bidraget söks av dig som tilltänkt huvudhandledare för doktoranden. Som tilltänkt handledare ska du ha de nödvändiga kvalifikationer som krävs för att få handleda en doktorand.

Bidraget beviljas för fem år med start 2021. Bidrag ges för doktorandens lönekostnader och för vissa mindre poster för löpande kostnader för exempelvis utrustning och resor som är knutna till doktorandtjänsten, dock får bidraget inte användas till stipendier. Bidraget uppgår till maximalt 4 000 000 kronor inklusive indirekta kostnader. Bidraget ska förvaltas av ett svenskt universitet, högskola eller annan svensk offentlig organisation. Den handledare som beviljas bidrag av Strålsäkerhetsmyndigheten ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar. Doktoranden behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället. Genom att signera ansökan bekräftar medelsförvaltaren sitt åtagande.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Utlysningens omfattning

Utlysningen syftar till att stödja forskning som tar fram kunskap som kommer både myndigheten och externa intressenter till del. Detta forskningsprojekt omfattas inte av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (se 1 kap. 5 §).

Tillbaka till innehållsförteckningen

Utlysningens genomförande

Ansökan ska inkomma till myndigheten senast 2021-05-05. Högsta belopp för ansökan är 4 000 000 kr. Högst ett projekt kan finansieras.

Förutom ifylld ansökningsblankett ska ansökan (max 10 A4-sidor) innehålla:

 • Projektsammanfattning
 • Projektplan som redovisar ett väl genomarbetat förslag för hur forskningen ska bedrivas (specifika mål, bakgrund, teori/hypoteser, metoder, arbetsplan, preliminära resultat, betydelse, referenser)
 • Beskrivning av hur resultat ska kommuniceras
 • Tidplan med etappmål och budget fördelat på de utlysta åren
 • Meritförteckning (CV) för sökande (max två av tio A4-sidor)
 • Högst tre egna publikationer av betydelse för ansökan
  Ansökan med bilagor ska skickas elektroniskt till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ansökan skickas till e-postadressen registrator@ssm.se med kopia till annamaria.blixtbuhr@ssm.se.

 • Ange referens SSM2021-819.
 • Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av prefekt eller motsvarande där forskningen ska bedrivas.
 • Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar beaktas inte.

Projektet bör vara avslutat och rapporterat senast 2025-11-01. Rapporteringen ska, utöver en utförlig vetenskaplig rapport, innehålla en kort sammanfattning där de viktigaste resultaten och slutsatserna redovisas. Resultaten ska sättas i sitt sammanhang inom det specifika forskningsområdet. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Beredning av ansökningar

Beredning av inkomna ansökningar sker i en grupp sakkunniga. Ansökningarna bedöms utifrån kvalitet, kompetens, genomförbarhet och relevans inom det specifika forskningsområdet. Ansökningar över totalt 4 000 000 kronor beaktas inte.

Myndigheten har som målsättning att fatta beslut senast 2021-06-17. Projekten förväntas starta så snart som möjligt efter beslut.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Ansökningar är allmänna handlingar

SSM är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet). Ansökningar om forskningsfinansiering blir allmänna handlingar som i stora delar innehåller uppgifter som är offentliga och därmed måste lämnas ut på begäran.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Frågor besvaras av

Anna Maria Blixt Buhr, utredare, tel. 08-799 40 98
Kåre Axell, forskningssekreterare, tel. 08-799 41 43,

Tillbaka till innehållsförteckningen