Utlysning: Medel för kompetensstöd inom kärnkraftteknik (reaktorfysik, termohydraulik och kärndata)

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utlyser härmed forskningsmedel för kompetensstöd inom kärnkraftteknik med maximalt 3 000 000 kr och en tentativ fördelning av dessa medel på 1 000 000 kr under 2021, 1 500 000 kr under 2022 och 500 000 kr under 2023. Kompetensstödet inom kärnkraftteknik fokuserar på tre delområden: reaktorfysik, termohydraulik och kärndata.

Om utlysningen

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utlyser härmed forskningsmedel för kompetensstöd inom kärnkraftteknik med maximalt 3 000 000 kr och en tentativ fördelning av dessa medel på 1 000 000 kr under 2021, 1 500 000 kr under 2022 och 500 000 kr under 2023. Kompetensstödet inom kärnkraftteknik fokuserar på tre delområden: reaktorfysik, termohydraulik och kärndata.

Utlysningen riktar sig till forskargrupper vid svenska universitet och högskolor. Huvudsökande ska vara representant för en forskargrupp.

Syftet med utlysningen är att stödja forskning som bevarar och utvecklar den långsiktiga kompetensförsörjningen i Sverige inom kärnkraftteknik. SSM har i ett tidigare regeringsuppdrag ("Grunden för en långsiktig kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet", SSM2017-134-23) identifierat kärnkraftteknik som ett av de sex sårbara och kritiska områdena för strålsäkerheten i Sverige.

Forskningsmedlet kan användas till löner, forskningsprojekt eller strategiska ändamål som syftar till att bevara och utveckla den långsiktiga kompetensförsörjningen i Sverige inom kärnkraftteknik. Det är möjligt att använda forskningsmedlet för att delfinansiera andra forskningsprojekt för internationella utlysningar (t.ex. forskningsprojekt inom Euratom).

Tillbaka till innehållsförteckningen

Utlysningens omfattning

Utlysningen syftar till att stödja forskning som tar fram kunskap som kommer både myndigheten och externa intressenter till del. Detta forskningsprojekt omfattas inte av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (se 1 kap. 5 §).

Tillbaka till innehållsförteckningen

Utlysningens genomförande

Ansökan ska inkomma till myndigheten senast 2021-05-05. Endast en sökande kommer att beviljas.

Förutom ifylld ansökningsblankett ska ansökan (max 10 A4-sidor) innehålla:

 • Projektsammanfattning
 • Projektplan som redovisar ett väl genomarbetat förslag för hur forskningen ska bedrivas (specifika mål, bakgrund, teori/hypoteser, metoder, arbetsplan, preliminära resultat, betydelse, referenser)
 • Beskrivning av hur resultat ska kommuniceras
 • Tidplan med etappmål och budget fördelat på de utlysta åren
 • Meritförteckning (CV) för sökande (max två av tio A4-sidor)
 • Högst tre egna publikationer av betydelse för ansökan
  Ansökan med bilagor ska skickas elektroniskt till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ansökan skickas till e-postadressen registrator@ssm.se med kopia till cheuk.lau@ssm.se.

 • Ange referens SSM2021-824.
 • Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av prefekt eller motsvarande där forskningen ska bedrivas.
 • Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar beaktas inte. Ansökningar över totalt 3 000 000 kronor beaktas inte.

Projektet bör vara avslutat och rapporterat senast 2023-06-30. Rapporteringen ska, utöver en utförlig vetenskaplig rapport, innehålla en kort sammanfattning där de viktigaste resultaten och slutsatserna redovisas. Resultaten ska sättas i sitt sammanhang inom det specifika forskningsområdet. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska. Ett ytterligare mål med projektet är att resultaten ska kunna presenteras på vetenskapliga konferenser eller i vetenskapliga tidskrifter.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Beredning av ansökningar

Beredning av inkomna ansökningar sker i en grupp sakkunniga. Ansökningarna bedöms utifrån kvalitet, kompetens, genomförbarhet och relevans inom det specifika forskningsområdet.

Myndigheten har som målsättning att fatta beslut senast 2021-06-21. Projektet förväntas starta så snart som möjligt efter beslut.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Ansökningar är allmänna handlingar

SSM är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet). Ansökningar om forskningsfinansiering blir allmänna handlingar som i stora delar innehåller uppgifter som är offentliga och därmed måste lämnas ut på begäran.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Frågor besvaras av

Cheuk Lau, forskningssekreterare, tel. 08-799 43 06, 
Kåre Axell, forskningssekreterare, tel. 08-799 41 43, 

Tillbaka till innehållsförteckningen