Utlysning: Medel till lektorstjänst för forskning avseende svåra haverier inom kärnkraftsäkerhet

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utlyser härmed medel till en lektorstjänst för forskning avseende svåra haverier inom kärnkraftsäkerhet med maximalt 3 000 000 kr och en tentativ fördelning av dessa medel på 1 000 000 kr under 2021, 1 500 000 kr under 2022 och 500 000 kr under 2023.

Om utlysningen

Syftet med utlysningen är att forskare inom området svårare haverier ska få möjlighet att stärka och utveckla forskargruppens verksamhet med forskning och undervisning.

Forskning inom svåra haverier i Sverige har identifierats som sårbar i flertalet utredningar och så även i SSM:s regeringsuppdrag om långsiktig kompetensförsörjning (SSM2017-134). Utredningen i regeringsuppdraget om långsiktig kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet (SSM2017-134-23) fastställde att behov finns för att säkerställa forskningsområdet svåra haverier. SSM:s strategi för forskningsfinansiering (STYR2020-11) har också identifierat svåra haverier som kritiskt område där kompetens och kunskapsutveckling behöver upprätthållas.

Forskning inom kärnkraftsäkerhet och svåra haverier utgör en viktig grund för SSM:s verksamhet och tillsyn. Forskargruppen som beviljas medel i denna utlysning ska kunna bidra med kunskap som kan stödja någon del av SSM:s verksamhet och tillsyn inom kärnkraft och kärntekniska anläggningar samt avveckling och avfall.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Utlysningens omfattning

Utlysningen syftar till att stödja forskning som tar fram kunskap som kommer både myndigheten och externa intressenter till del. Detta forskningsprojekt omfattas inte av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (se 1 kap. 5 §).

Tillbaka till innehållsförteckningen

Utlysningens genomförande

Ansökan ska inkomma till myndigheten senast 2021-05-05.

Förutom ifylld ansökningsblankett ska ansökan (max 10 A4-sidor) innehålla:

  • Projektsammanfattning
  • Projektplan som redovisar ett väl genomarbetat förslag för hur forskningen ska bedrivas (specifika mål, bakgrund, teori/hypoteser, metoder, arbetsplan, preliminära resultat, betydelse, referenser)
  • Beskrivning av hur resultat ska kommuniceras
  • Tidplan med etappmål och budget fördelat på de utlysta åren
  • Meritförteckning (CV) för sökande (max två av tio A4-sidor)

Högst tre egna publikationer av betydelse för ansökan
Ansökan med bilagor ska skickas elektroniskt till Strålsäkerhetsmyndigheten.

  • Ansökan skickas till e-postadressen registrator@ssm.se med kopia till patrick.isaksson@ssm.se
  • Ange referens SSM2021-928.
  • Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av prefekt eller motsvarande där forskningen ska bedrivas.
  • Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar beaktas inte.
  • Ansökningar över totalt 3 000 000 kronor beaktas inte.

Projektet bör vara avslutat och rapporterat senast 2023-12-15. Rapporteringen ska, utöveren utförlig vetenskaplig rapport, innehålla en kort sammanfattning där de viktigaste resultaten och slutsatserna redovisas. Resultaten ska sättas i sitt sammanhang inom det specifika forskningsområdet. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska. Ett ytterligare mål med projektet är att resultaten ska kunna presenteras på vetenskapliga konferenser eller i vetenskapliga tidskrifter.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Beredning av ansökningar

Beredning av inkomna ansökningar sker i en grupp sakkunniga. Ansökningarna bedöms utifrån kvalitet, kompetens, genomförbarhet och relevans inom det specifika forskningsområdet.

Myndigheten har som målsättning att fatta beslut senast 2021-06-15. Projekten förväntas starta så snart som möjligt efter beslut.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Ansökningar är allmänna handlingar

SSM är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet). Ansökningar om forskningsfinansiering blir allmänna handlingar som i stora delar innehåller uppgifter som är offentliga och därmed måste lämnas ut på begäran.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Frågor besvaras av

Patrick Isaksson, utredare, tel. 08-799 44 76, 
Cheuk Lau, forskningssekreterare, tel. 08-799 43 06,

Tillbaka till innehållsförteckningen