Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser forskningsmedel inom kärntekniska restprodukter

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utlyser härmed medel för forskning inom kärntekniska restprodukter. Totalt planerar SSM för området avsätta 19 miljoner kronor för användning under åren 2023– 2028. Preliminärt är beloppet tänkt att fördelas som 2 miljoner kronor år 2023, 4 miljoner kronor per år 2024–2027 och 1 miljon kronor år 2028. Den totala summan är avsedd att finansiera flera ansökningar. Högsta belopp för ansökan är 5 miljoner kronor. Ansökan ska vara SSM tillhanda senast den 24 april 2023.

Utlysningens omfattning

Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser årligen medel för forskning inom myndighetens identifierade forskningsområden. Tidigare har medlen annonserats som utlysningar riktade mot specifika forskningsfrågor, eller som öppna utlysningar inom olika forskningsområden, där såväl belopp som löptid angavs. Utlysningarna år 2023 är breda med exempel på frågeställningar där det kan vara relevant med finansiering från SSM. De breda utlysningarna är tänkta att öppna för forskare att inom utlysningarnas ramar själva definiera sin forskningsfråga och ta fram lämpligt upplägg.

I denna utlysning välkomnas svenska universitet, högskolor, institut och företag att söka medel för forskning. Även internationella institut och företag är välkomna att söka medel. Medlen kan användas för forskning med relevans för restprodukter från svenska kärntekniska anläggningar.

Forskningsområden som SSM prioriterar i denna utlysning är sådant som rör risker och säkerhet vid avveckling av och slutförvar av restprodukter från svenska kärntekniska anläggningar. Med restprodukter avses här det som avses i 3 § Lag (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter. Exempel på forskningsområden kan vara tekniska barriärer i slutförvaret, geosfärfrågor i samband med slutförvar, biosfärfrågor och konsekvensanalys för slutförvar samt samhällsvetenskapliga frågeställningar rörande slutförvar. SSM ser positivt på tvärvetenskapliga samarbeten inom och mellan universitet, högskolor, forskningsinstitut och företag.

Utlysningen omfattar men är inte begränsad till följande exempel på frågeområden

 • Kopplad termisk, hydrologisk och mekanisk (THM) modellering av homogeniseringsprocessen för bentonit
 • Radioekologi kopplat till avveckling av svenska kärntekniska anläggningar, t.ex. doskonsekvenser för miljön av radionuklider i förorenad mark; mätning och analys av svårmätbara radionuklider i avfall och miljö; utveckling av kunskap om modellering av spridning av radionuklider; och betydelsen av grundvattenflöden för deponier och markförvar med deponerat rivningsavfall
 • Studier av egenskaper hos och långsiktig upplösning av (Al-, Cr- och Zn-) dopat använt kärnbränsle och betydelsen från ett kärnfysikaliskt och strålningskemiskt perspektiv
 • Modellering och experimentella studier av sorption av radionuklider på olika barriärmaterial i ett slutförvar, exempelvis cement
 • Teoretiska och experimentella studier av fosfor-koppar-interaktioner med syfte att studera påverkan av fosfor på koppars krypegenskaper, eventuellt under inverkan av väteladdning av koppar
 • Arkivering av dokumentation och informationsbevarande ur ett långtidsperspektiv

Därutöver uppmuntrar SSM ansökningar som rör forskningsprojekt inom ramen för DECOVALEX 2024 – 2027, ett internationellt forum för forskning och modelljämförelser med syfte att öka förståelsen för modelleringen av kopplade termo-hydro-mekaniska-kemiska (THMC) processer i slutförvarskoncept i bl.a. kristallin berggrund.

Utlysningen avser medel för doktorandtjänster, post-doktorandtjänster eller forskningsprojekt.

SSM kan av administrativa skäl bestämma att lägga en utbetalningsplan som skiljer sig från ansökans fördelning av budgeten över tid. Varje ansökan kommer att beaktas i sin helhet, det vill säga SSM avser inte att bevilja medel till del av ansökan.

Belopp

 • Doktorandtjänst motsvarande fyra års heltidstjänst kan finansieras med 1 miljon kronor per år och tjänst
 • Post-doktorandtjänst motsvarande två års heltidstjänst kan finansieras med 1,25 miljoner per år och tjänst

Utlysningens genomförande

Varje ansökan ska omfatta en ifylld ansökningsblankett samt en bilaga på ytterligare maximalt tio A4-sidor med följande innehåll:

 • Projektsammanfattning
 • Projektplan som redovisar ett väl genomarbetat förslag för hur forskningen ska bedrivas (specifika mål, bakgrund, teori/hypoteser, metoder, arbetsplan, relationer till eventuella övriga ansökningar eller bidrag, forskningsfrågor att besvara, projektets potentiella betydelse, referenser)
 • Beskrivning av hur resultat ska kommuniceras
 • Tidplan med etappmål och budget fördelat på de utlysta åren
 • Meritförteckning (CV) för sökande (max. två av tio A4-sidor)
 • Högst tre egna publikationer av betydelse för ansökan

Ansökan med bilagor ska skickas elektroniskt till Strålsäkerhetsmyndigheten på e-postadressen registrator@ssm.se med kopia till maria.norden@ssm.se. Ange referens SSM2023-1049. Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av prefekt eller motsvarande där forskningen ska bedrivas. För avtal om forskningsmedel kommer Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna villkor att gälla.

Projektet bör vara avslutat och rapporterat senast den 30 september sista året. Rapporteringen ska, utöver en utförlig vetenskaplig rapport, innehålla en kort sammanfattning där de viktigaste resultaten och slutsatserna redovisas. Resultaten ska sättas i sitt sammanhang inom det specifika forskningsområdet. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska. Ett ytterligare mål med projektet är att resultaten ska kunna presenteras på vetenskapliga konferenser eller i vetenskapliga tidskrifter.

Beredning av ansökningar

Ofullständiga eller för sent inkomna ansökningar beaktas inte.

Beredning av inkomna ansökningar sker i en grupp sakkunniga från SSM enligt SSM:s kriterier för bedömning av forskningsprojekt. Dessa är

 • vetenskaplig kvalitet på projektet i förhållande till kvalitet och djup på frågeställningen och utifrån OECD:s Frascatimanual (viktas med 20 %),
 • kompetens i projektet i förhållande till det som bedöms vara nödvändigt för att säkerställa tillräcklig kvalitet i projektet (viktas med 20 %),
 • genomförbarhet - i vilken grad det är realistiskt att projektet når sitt mål och kan avslutas i
  tid (viktas med 20 %), och
 • relevans inom strålsäkerhetsområdet - hur väl projektet inryms i SSM:s uppdrag inom
  utlysningens forskningsområde (viktas med 40 %).

I bedömning av relevans inom strålsäkerhetsområdet kommer det för utlysningarna år 2023 anses fördelaktigt med projekt som omfattar

 • samarbeten mellan svenska organisationer (forskargrupper, lärosäten, institut eller företag),
 • internationell samverkan med andra projekt.

De bedömningar som tas fram utifrån kriterierna ovan utgör en utgångspunkt som, tillsammans med generella riktlinjer, ger underlag för beslut. Där beredningen utifrån ovanstående kriterier leder till att två eller fler ansökningar bedöms vara likvärdiga, kan även aspekter som jämställdhet och fördelning mellan lärosäten komma att beaktas. Sammantaget syftar beredningen till att SSM uppnår en balanserad total forskningsfinansiering, med en lämplig fördelning mellan verksamhetsstödjande och kompetensstödjande forskning samt mellan flerårig finansiering och kortare projekt.

För att undvika förhållanden med jäv och intressekonflikter får tilldelade forskningsmedel inte användas för lönekostnader för personer som för närvarande har, eller som under de senaste två åren har haft, uppdrag från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Posiva Oy i Finland, eller från dotter- eller ägarbolag till dessa. Ej heller får sökande tidigare ha genomfört forskning för SKB eller Posiva med snarlik inriktning som i ansökan till denna utlysning.

Myndigheten har som målsättning att fatta beslut senast den 17 maj 2023. Projekt förväntas kunna starta så snart som möjligt efter beslut.

Ansökningar är allmänna handlingar

SSM är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet). Ansökningar om forskningsfinansiering blir allmänna handlingar som i stora delar innehåller uppgifter som är offentliga och därmed måste lämnas ut på begäran.

Frågor besvaras av

Maria Nordén, utredare, tel. 08-799 42 08, maria.norden@ssm.se

Johan Enkvist, utredare, tel. 08-799 41 65, johan.enkvist@ssm.se