Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser medel för ett doktorandprojekt inom strålningsdosimetri

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utlyser härmed forskningsmedel för ett doktorandprojekt inom strålningsdosimetri. Forskningsmedlen uppgår till maximalt 4 000 000 kronor inklusive indirekta kostnader (tentativ fördelning är: 1 000 000 kr under 2023, 1 000 000 kr under 2024 och 1 000 000 kr under 2025 och 1 000 000 kr under 2026). Utlysningen riktar sig till svenska universitet, högskolor och institut. Det bör vara tilltänkt huvudhandledare / forskningsledare (PI) som söker bidraget. Ansökan ska inkomma till myndigheten senast 2022-08-08.

Syfte
Det långsiktiga syftet med detta stöd är att förbättra mät-och beräkningsmetoder, teori och modeller inom strålningsdosimetrin vid extern exponering av människor. Denna finansiering bedöms stärka den nationella kompetensen inom strålskydd samt fördjupa kunskapen inom strålningsdosimetri för att tillse kompetensförsörjningen inom strålskyddsforskningen i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Bakgrund
Forskning inom strålningsdosimetri kan ha stor betydelse för strålskyddet. Grundläggande strålningsdosimetri är en förutsättning för bestämning av stråldoser av människor i en rad olika situationer. Vid precisa bestämningar av stråldoser till människan behövs metoder och modeller som baseras på kunskap inom strålningsdosimetri. Forskningen kan handla om bestämningar av stråldoser rörande sambanden mellan exempelvis absorberad dos, strålkvalitet, strålskyddstorheter, strålningsfysikaliska storheter och biologiska effekter. I många fall är dessa samband stark beroende av strålfältets eller exponeringssituationens fysikaliska egenskaper som exempelvis strålslag, strålningsenergi och energifördelningar i vävnader och organ men också i cellulära eller subcellulära volymer.

Behovsgrund för att förbättra kunskapsläget
Forskning inom strålningsdosimetri i Sverige har identifierats som sårbar i flertalet utredningar och så även i SSM:s regeringsuppdrag om långsiktig kompetensförsörjning (SSM2017-134). Utredningen i regeringsuppdraget om långsiktig kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet (SSM2017-134-23) fastställde att behov finns för att säkerställa forskningsområdet strålningsdosimetri. SSM:s forskningsstrategi (STYR2011-119) har också identifierat strålningsdosimetri som kritiskt område där kompetens och kunskapsutveckling behöver upprätthållas.

Utlysningens omfattning
Utlysningen syftar till forskning som tar fram kunskap som kommer både myndigheten och externa intressenter till del. Detta forskningsprojekt omfattas inte av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (se 1 kap. 5 §).

Utlysningens genomförande
Förutom ifylld ansökningsblankett ska ansökan (max 10 A4-sidor) innehålla:

  • Projektsammanfattning
  • Projektplan som redovisar ett väl genomarbetat förslag för hur forskningen ska bedrivas (specifika mål, bakgrund, teori/hypoteser, metoder, arbetsplan, preliminära resultat, betydelse, referenser)
  • Beskrivning av hur resultat ska kommuniceras
  • Tidplan med etappmål och budget fördelat på de utlysta åren
  • Meritförteckning (CV) för sökande (max två av tio A4-sidor)
  • Högst tre egna publikationer av betydelse för ansökan

Ansökan med bilagor ska skickas elektroniskt till Strålsäkerhetsmyndigheten på e-postadressen: registrator@ssm.se med kopia till anja.almen@ssm.se.
Ange referens SSM2022-3236. Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av prefekt eller motsvarande där forskningen ska bedrivas. Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar beaktas inte. Ansökningar över totalt 4 000 000 kronor beaktas inte. Projektet bör vara avslutat och rapporterat senast
2027-06-30.

Rapporteringen ska, utöver en utförlig vetenskaplig rapport, innehålla en kort sammanfattning där de viktigaste resultaten och slutsatserna redovisas. Resultaten ska sättas i sitt sammanhang inom det specifika forskningsområdet. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska. Ett ytterligare mål med projektet är att resultaten ska kunna presenteras på vetenskapliga konferenser eller i vetenskapliga tidskrifter.

Beredning av ansökningar
Beredning av inkomna ansökningar sker i en grupp sakkunniga inom SSM. Ansökningarna bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet, kompetens, genomförbarhet och relevans inom det specifika forskningsområdet utifrån SSM:s uppdrag. Myndigheten har som målsättning att fatta beslut senast 2022-09-25. Utförarens process för rekrytering till doktorandtjänsten förväntas starta så snart som möjligt efter beslut.

Ansökningar är allmänna handlingar
SSM är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet). Ansökningar om forskningsfinansiering blir allmänna handlingar som i stora delar innehåller uppgifter som är offentliga och därmed måste lämnas ut på begäran.

Frågor besvaras av:
Anja Almén, myndighetsspecialist, tel. 08-799 42 38
anja.almen@ssm.se
Cheuk Lau, forskningssekreterare, tel. 08-799 43 06
cheuk.lau@ssm.se