Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser medel för forskning om strålningsbiologi

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utlyser härmed forskningsmedel för kompetensstöd till en forskargrupp inom området strålningsbiologi. Forskningsmedlen uppgår till maximalt 3 000 000 kronor inklusive indirekta kostnader (tentativ fördelning är 800 000 kr under 2022, 1 500 000 kr under 2023 och 700 000 kr under 2024). Utlysningen riktar sig till forskargrupper vid svenska universitet och högskolor. Huvudsökande ska vara representant för en forskargrupp. Ansökningar från lärosäten som inte innehar forskningsmedel för kompetensstöd kommer att prioriteras om ansökan i övrigt uppfyller grundläggande kvalitetskrav. Ansökan ska inkomma till myndigheten senast 2022-07-30.

Syfte
Det långsiktiga syftet med stöd till forskning om exponering är att öka förståelsen för hälsoeffekten av joniserande strålning, som att förstå den potentiella effekten av individuell strålkänslighet, att identifiera biomarkörer för strålningsexponering, att förstå effekterna av strålkvalitet och inhomogen dosfördelning, att utröna rollen för epigenetisk modifiering, att klarlägga dosresponssambandet för och att utforska cellers specifika roll.

Bakgrund
Det finns stora osäkerheter vid bedömning av hälsorisker med joniserande strålning vid stråldoser till organ/vävnader under 100 mGy. Denna s.k. lågdosforskning är central för både strålskyddsverksamhet och strålskyddsberedskap. Hälsoeffekter kan avse både induktion av cancer och andra hälsoeffekter (t.ex. cirkulationssjukdomar, ögonsjukdomar, kognitiv försämring, immunologiska effekter). Forskningen inom denna del av strålningsbiologin syftar till att tillhandahålla bättre och mer noggrann och tillförlitlig uppskattning av risker för människors hälsa vid exponering av joniserande strålning där osäkerheterna är stora så att strålskyddet kan förbättras.

Behovsgrund för att förbättra kunskapsläget
Forskning inom strålningsbiologi i Sverige har identifierats som sårbar i flertalet utredningar och så även i SSM:s regeringsuppdrag om långsiktig kompetensförsörjning (SSM2017-134). Utredningen i regeringsuppdraget om långsiktig kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet (SSM2017-134-23) fastställde att behov finns för att säkerställa forskningsområdet strålningsdosimetri. SSM:s forskningsstrategi (STYR2011-119) har också identifierat strålningsbiologi som kritiskt område där kompetens och kunskapsutveckling behöver upprätthållas.

Utlysningens omfattning
Utlysningen syftar till forskning som tar fram kunskap som kommer både myndigheten och externa intressenter till del. Detta forskningsprojekt omfattas inte av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (se 1 kap. 5 §).

Utlysningens genomförande
Förutom ifylld ansökningsblankett ska ansökan (max 10 A4-sidor) innehålla:

  • Projektsammanfattning
  • Projektplan som redovisar ett väl genomarbetat förslag för hur forskningen ska bedrivas& (specifika mål, bakgrund, teori/hypoteser, metoder, arbetsplan, preliminära resultat, betydelse, referenser)
  • Beskrivning av hur resultat ska kommuniceras
  • Tidplan med etappmål och budget fördelat på de utlysta åren
  • Meritförteckning (CV) för sökande (max två av tio A4-sidor)
  • Högst tre egna publikationer av betydelse för ansökan

Ansökan med bilagor ska skickas elektroniskt till Strålsäkerhetsmyndigheten på e-postadressen: registrator@ssm.se med kopia till anja.almen@ssm.se. Ange referens SSM2022-3234. Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av prefekt eller motsvarande där forskningen ska bedrivas. Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar beaktas inte. Ansökningar över totalt 3 000 000 kronor beaktas inte. Projektet bör vara avslutat och rapporterat senast 2027-09-30.

Rapporteringen ska, utöver en utförlig vetenskaplig rapport, innehålla en kort sammanfattning där de viktigaste resultaten och slutsatserna redovisas. Resultaten ska sättas i sitt sammanhang inom det specifika forskningsområdet. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska. Ett ytterligare mål med projektet är att resultaten ska kunna presenteras på vetenskapliga konferenser eller i vetenskapliga tidskrifter.

Beredning av ansökningar
Beredning av inkomna ansökningar sker i en grupp sakkunniga inom SSM. Ansökningarna bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet, kompetens, genomförbarhet och relevans inom det specifika forskningsområdet utifrån SSM:s uppdrag. Myndigheten har som målsättning att fatta beslut senast 2022-09-15. Utförarens process för rekrytering till doktorandtjänsten förväntas starta så snart som möjligt efter beslut.

Ansökningar är allmänna handlingar
SSM är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen.Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet). Ansökningar om forskningsfinansiering blir allmänna handlingar som i stora delar innehåller uppgifter som är offentliga och därmed måste lämnas ut på begäran.

Frågor besvaras av:
Anja Almén, myndighetsspecialist, tel. 08-799 42 38
anja.almen@ssm.se
Cheuk Lau, forskningssekreterare, tel. 08-799 43 06
cheuk.lau@ssm.se