Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser medel för forskning om radionuklider i dricksvatten

Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser medel för forskning inom området radioaktiva ämnen i dricksvatten. Sista ansökningsdatum är den 15 augusti 2019.

Strålsäkerhetsmyndigheten har uppdraget att initiera och stödja nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområden, däribland frågor som berör radioekologi och radiometri. SSM utlyser härmed medel för forskning inom området radioaktiva ämnen i dricksvatten med maximalt 500 000 kr, fördelat under 2019 och 2020. Utlysningen riktar sig till svenska universitet, högskolor och institut. En förutsättning för beviljande är att grundläggande kvalitetskrav uppfylls. Detta FoU-projekt omfattas inte av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (se 1 kap. 5§).

Radionuklider i dricksvatten, från i första hand grundvattentäkter, utgör en potentiellt viktig exponeringsväg till befolkningen i Sverige. De nya föreskrifter som gäller dricksvattenkvalitet för större dricksvattenproducenter omfattar krav på mätning av radionuklider i dricksvatten och åtgärder i de fall vissa nivåer överskrids. Även dricksvatten från privata brunnar kan utgöra ett strålskyddsproblem, och insatser för att minska exponeringen från dessa är också aktuella. Inom området behövs ökad kunskap om halter av radionuklider i dricksvatten med olika ursprung och karakteristik, möjliga mätmetoder för screening av dricksvatten för att upptäcka problem eller för nuklidspecifika mätningar, liksom vattenreningsåtgärder under olika omständigheter.

Aktuella projekt för denna utlysning kan t.ex. omfatta karakterisering av halter i svenska dricksvatten (mätningar och/eller utvärderingar av tillgängliga mätdata som nu tillkommit till följd av det nya dricksvattendirektivet), utveckling/utvärdering av mätmetoder, utveckling/utvärdering av vattenreningsmetoder (storskaliga såväl som anpassade till enskilda hushåll) eller andra aspekter av strålskyddsrelevans inom dricksvattenområdet.

Utlysningens genomförande

Ansökningarna ska vara myndigheten tillhanda senast den 15 augusti 2019. Ansökningar om högre belopp än 500 000 kr beaktas inte.

Förutom i fylld ansökningsblankett ska ansökan (max tio A4-sidor) innehålla:

  • Projektsammanfattning
  • Forskningsplan som redovisar ett väl genomarbetat förslag för hur forskningen ska bedrivas (specifika mål, bakgrund, teori/hypoteser, metoder, arbetsplan, preliminära resultat, betydelse, referenser)
  • Beskrivning av hur resultatet ska kommuniceras
  • Tidplan med etappmål och budget fördelat på 2019 och 2020
  • Meritförteckning (CV) för sökande (max två av tio A4-sidor)
  • Högst tre egna publikationer av betydelse för ansökan

Ansökan med bilagor skickas elektroniskt till Strålsäkerhetsmyndigheten på e-post registrator@ssm.se. Ange referens SSM2019-2084. Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av prefekt eller motsvarande vid den institution där forskningen ska bedrivas. Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar beaktas inte.

Projekten ska vara avslutade och rapporterade senast den 31 oktober 2020. Rapporteringen ska, utöver en utförlig vetenskaplig rapport, innehålla en kort sammanfattning där de viktigaste resultaten och slutsatserna redovisas. Resultaten ska sättas i sitt sammanhang inom det specifika forskningsområdet.

Beredning av ansökningar

Ansökningarna bedöms utifrån kvalitet, genomförbarhet och relevans inom det specifika forskningsområdet. Beredningen sker i en grupp sakkunniga inom aktuellt område.

Myndigheten har som målsättning att fatta beslut senast den 6 september 2019. Projekten förväntas starta så snart som möjligt efter beslut.

Kontaktpersoner

Utredare Pål Andersson, tel. 08-799 41 39, pal.andersson@ssm.se