Utlysning av forskningsbidrag till en högre forskartjänst inom radioekologi

Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser bidrag till en högre forskartjänst inom ämnesområdet radioekologi. Sista ansökningsdatum är 30 augusti 2019.

Syftet med bidraget är att du som är forskare ska få möjlighet att bygga upp och utveckla en verksamhet med forskning och undervisning inom radioekologi. Strålsäkerhetsmyndigheten bidrar till finansieringen av din tjänst och planerade forskningsprojekt.

Bidraget söks av dig som enskild forskare. Du ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen och vara behörig att söka lektorstjänst eller motsvarande högre tjänst vid svenskt universitet eller högskola.

Bidraget beviljas för tre år, med möjlighet till förlängning med ytterligare tre år efter utvärdering av forskningsprogrammets genomförande. Bidrag ges för den sökandes lönekostnader och för vissa driftskostnader, dock får bidraget inte användas till stipendier. Bidraget är på maximalt 1 700 000 kronor per år, inklusive indirekta kostnader. Bidragen ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola. Forskare som beviljas bidrag av Strålsäkerhetsmyndigheten ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar. Du behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället. Genom att signera ansökan bekräftar medelsförvaltaren sitt åtagande att den sökande, vid beviljat anslag, anställs inom ramen för en lektorstjänst, professorstjänst eller annan motsvarande högre forskartjänst.

Bakgrund och syfte

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har i omvärldsanalysen med fokus på forskning (SSM 14-860) identifierat ett behov av att utveckla och upprätthålla nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområden. I analysen görs bedömningen att forskning och undervisning inom radioekologi är underkritisk. I samma analys framgår att området radioekologi utgör en viktig grund för flertalet av SSM:s verksamhetsområden.

Flera kompetensutredningar har visat på behovet av en satsning inom radioekologi för att långsiktigt trygga återväxten (senast SSM2014-1013). Även i sin risk- och sårbarhetsanalys (SSM2012-5351) har SSM påpekat vikten av att utbilda specialister inom bl.a. radioekologi som på sikt kan bistå vid en krissituation.

Avdelningen för strålskydd har beslutat (SSM15-2020) att sträva efter att stödja fler kompetenstödsprojekt, dvs. stöd till tjänster inom universitetsvärlden. Detta på grund av att det anses vara ett bra sätt att få kvalitetsforskning och samtidigt fostra nya experter inom strålskyddsområdet på ett samhällsmässigt hållbart sätt.

Sammantaget utgör dessa förhållanden en stark anledning för SSM att satsa på kompetensstöd inom området radioekologi.

Syftet med stödet är att förbättra förutsättningarna för att den nationella kompetensen inom radioekologi underhålls och på sikt utvecklas. Genom att forskning bedrivs inom projektet syftar det givetvis även till att ny kunskap inom området tas fram och kommer till nytta i SSM:s strålsäkerhetsarbete.

Det aktuella forskningsområdet

Inom radioekologi studeras bl.a. olika radioaktiva ämnens fördelning och flöden i miljön såsom hur spridning, fastläggning, anrikning, upptag i näringskedjor och överföring mellan organismer samt den resulterande exponeringen av människa, djur och växter varierar i olika ekosystem och vilka faktorer som påverkar dessa processer.

Forskningen kan syfta till att bygga upp kunskap som kan utgöra underlag för miljöriskbedömningar och som möjliggör uppskattning av möjliga stråldoser och strålningseffekter på människa, djur och växter orsakade av antropogena eller naturligt förekommande radioaktiva ämnen i miljön. Sådan kunskap utgör en grund för bedömning av risker vid nyetablering av verksamhet som kan leda till förhöjda strålningsnivåer i miljön samt för miljöövervakning inom strålskyddsområdet.

Radioekologisk forskning inkluderar även studier som är till gagn för den nationella strålskyddsberedskapen i form av tillförlitliga modeller och strategier för datainsamling, tolkning av data, prognostisering och förslag till åtgärder vid inträffad händelse.

Så här ansöker du

Strålsäkerhetsmyndigheten strävar efter att följa Vetenskapsrådets rutiner för ansökningar om bidrag och har därför valt att i stort följa deras ansökningsförfarande. Du ansöker genom att fylla i vår ansökningsblankett och bifoga de bilagor som krävs. På varje sida av bilagorna ska du ange namn, personnummer och bilagans beteckning.

Skanna in ifylld ansökan och skicka den elektroniskt, tillsammans med bilagorna, till Strålsäkerhetsmyndigheten på e-postadressen registrator@ssm.se. Ange referens SSM2018-1028. Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av prefekt eller motsvarande vid den institution där forskningen ska bedrivas. Du ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att ansökningsblanketten är korrekt ifylld och att alla bilagor är utformade enligt instruktionerna. Är din ansökan ofullständig kan detta antingen vägas in i bedömningen eller medföra att din ansökan avförs.

Bifoga bara material som vi uttryckligen frågar efter. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi uttryckligen ber om.

Skriv bilagorna i A4-format med en marginal på 25 mm och med typsnitt Arial storlek 11. Om du använder formler eller symboler i dina bilagor är det särskilt viktigt att du förhandsgranskar din ansökan innan du skickar in den.

Ansökan ska innehålla följande:

 • Sammanfattning (ansökningsblanketten)
 • Populärvetenskaplig beskrivning (ansökningsblanketten)
 • Budgetuppgifter (ansökningsblanketten)
 • Underskrifter (ansökningsblanketten)
 • Forskningsprogram (bilaga 1)
 • Cv (bilaga 2)
 • Publikationslista (bilaga 3)
 • Budget och forskningsresurser (bilaga 4)

En ansökan som saknar en eller flera av de obligatoriska bilagorna kommer att avföras.

Sammanfattning (ansökningsblanketten)

Sammanfattningen av forskningsprogrammet ska innehålla en kort beskrivning av:

 • vad som ska göras
 • hur forskningen ska utföras,
 • vilka vetenskapliga metoder som ska användas
 • vad som är viktigt med den planerade forskningen.

Texten ska ge en kort och översiktlig orientering om forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen. Du fyller i sammanfattningen i ansökningsblanketten.

Populärvetenskaplig beskrivning (ansökningsblanketten)

Beskriv projektet populärvetenskapligt, så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. Beskriv vad som ska göras och varför samt förklara på vilket sätt den nya kunskapen kan vara betydelsefull. Den populärvetenskapliga beskrivningen är ett viktigt verktyg när Strålsäkerhetsmyndigheten informerar om forskning som vi finansierar.

Om vi beviljar din ansökan, förbehåller vi oss rätten att använda beskrivningen för informationsändamål. Du fyller i den populärvetenskapliga beskrivningen i ansökningsblanketten.

Projektets totala budget (ansökningsblanketten)

Du fyller i budgetuppgifterna i ansökningsblanketten. Ange totalbeloppet som kan omfatta alla slags projektrelaterade kostnader, exempelvis löner, resor (inklusive vistelser vid forskningsanläggningar), publiceringskostnader och mindre utrustning. Bidraget får inte användas till stipendier.

Inkludera såväl indirekta som direkta projektrelaterade kostnader. För frågor om vad som räknas som indirekta och direkta kostnader, kontakta ditt lärosäte. Maximalt belopp som beviljas är 1 700 000 kronor (lön och drift) per år. Beroende på när under år 2019 tjänsten kan tillträdas kan fördelningen mellan kalenderåren 2019- 2022 (respektive eventuell förlängning) justeras.

Underskrifter

Skriv ut ansökningsblanketten och underteckna den. Den ska också undertecknas av prefekten eller motsvarande för institutionen där forskningen kommer att bedrivas. Underskriften innebär en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen, anställningen och utrustningen kan beredas plats inom institutionen under den tid och i den omfattning som anges i projektplanen,
 • institutionen godkänner kostnadsberäkningen i ansökan,
 • du har redovisat dina bisysslor och kommersiella bindningar och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed,
 • nödvändiga tillstånd och godkännanden finns vid projektstart, exempelvis avseende etikprövning.

Du ska ha diskuterat ovanstående punkter med företrädaren för medelsförvaltaren innan denne godkänner och skriver på ansökan. Medelsförvaltaren ansvarar för att projektet uppfyller de villkor och förutsättningar som finns i svensk lagstiftning. Skicka den signerade ansökningsblanketten med e-post till registrator@ssm.se.

Bilagor

Forskningsprogram (bilaga 1)

Bilaga 1 ska bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningen, högst tio A4-sidor inklusive referenser. Fokus för forskningsprogrammet ska vara framåtblickande, det vill säga en beskrivning över vad som ska göras. Tyngdpunkt ska läggas på de tre första åren. För de tre senare åren är det möjligt att göra en mer övergripande beskrivning av tänkt inriktning. Observera att sidor utöver tillåtet antal inte kommer att beaktas vid bedömningen.

Följande information måste finnas med i forskningsprogrammet under separata rubriker:

 • Syfte och mål (Purpose and aims). Redogör för övergripande syfte och specifika mål för forskningen.
 • Områdesöversikt (Survey of the field). Gör ett kortfattat sammandrag av din egen och andras forskning och tidigare resultat inom forskningsområdet. Ange nyckelreferenser.
 • Projektbeskrivning (Project description). Gör en sammanfattning av projektet där teori, metod, tidplan, genomförande och projektorganisation beskrivs.
 • Betydelse (Significance). Redogör för projektets betydelse för forskningsområdet.
 • Preliminära resultat (Preliminary results). Beskriv dina egna försök och förstudier inom forskningsområdet.

Cv (bilaga 2)

Bifoga ditt cv som får vara maximalt två A4-sidor.

Publikationslista (bilaga 3)

Bifoga din publikationslista där du markerat de tre publikationer som är viktigast för projektet med en asterisk (*). Observera! Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering.

Budget och forskningsresurser (bilaga 4)

Motivera kort varje post i den budget som du angivit i ansökningsblanketten. Redovisa dina befintliga forskningsresurser för det sökta projektet. Redovisa även vilka resurser du och eventuella medverkande ansöker om, inklusive denna ansökan. Ange typ av bidrag, finansiär, innehavare/projektledare, bidragsperiod samt aktuella belopp. Bilaga 4 får omfatta högst två A4-sidor.

Bedömning och beslut

Den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna görs av en grupp experter inom området radioekologi. Forskningsprogrammet bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet och relevans inom det specifika forskningsområdet. Vid granskning av ansökningarna kommer därmed den sökandes vetenskapliga kvalifikationer att bedömas, men även den vetenskapliga miljö inom vilken forskaren kommer att verka, dvs en bedömning om ändamålsenliga lokaler och adekvata kringresurser kan erbjudas den sökande av medelförvaltaren. Då syftet med bidraget till en högre forskartjänst också är att bygga upp/utveckla en verksamhet som långsiktigt bidrar till att bevara kompetens i Sverige inom området är förmågan till akademiskt ledarskap ett viktigt utvärderingskriterium för ansökningarna.

SSM ser positivt på projektförslag som innehåller samarbete mellan flera aktörer och ett aktivt nätverkande.

Senast i september 2019 publicerar myndigheten beslut om bidragsfinansiering på webbplatsen. Underrättelse om beslut skickas till dig som sökande. Första utbetalning av beviljade bidrag kan ske under 2019 så snart ett forskningsavtal har slutits.

När och hur ska ansökan skickas in?

Skicka in ansökningsblanketten samt alla bilagor till registrator@ssm.se senast den 30 augusti 2019. Ange referens SSM2018-1028.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig. En ofullständig ansökan kan komma att avföras.

Kontakt

Pål Andersson, pal.andersson@ssm.se, tel. 08-799 41 39

Karolina Stark, karolina.stark@ssm.se, 08-799 40 78