Utlysning av medel för forskning inom interndosimetri kopplat till radionuklider genererade vid ESS

Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser medel till forskning inom ämnesområdet interndosimetri. Sista ansökningsdatum är den 22 maj 2019.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har uppdraget att initiera och stödja nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområden, däribland inom området interndosimetri. SSM utlyser härmed medel för forskning inom detta område med maximalt 800 000 kr (fördelat under 2019 och 2020). Utlysningen riktar sig till svenska universitet, högskolor och institut. En förutsättning för beviljande är att grundläggande kvalitetskrav uppfylls.

Vid forskningsanläggningen European Spallation Source ERIC (ESS) i Lund kommer neutroner att produceras genom spallation då protoner från en linjäraccelerator träffar ett strålmål av volfram. Spallationsprocessen i volframet kommer att generera radionuklider som är mindre förekommande vid befintliga verksamheter med joniserande strålning i Sverige. För en del av de radionuklider som produceras vid denna process och som kan bidra till interndos finns inga vedertagna metoder för bestämning, exempelvis för Gd-148. Syftet med utlysningen är att utveckla kompetens och kunskap om bestämning av interndos för de specifika nuklider som kommer att genereras vid ESS i Lund.

Utlysningens genomförande

Ansökningarna ska vara myndigheten tillhanda senast den 22 maj 2019. Ansökningar om högre belopp än 800 000 kr beaktas inte.

Förutom ansökningsblanketten ska ansökan (max tio A4-sidor) innehålla:

  • Projektsammanfattning
  • Forskningsplan som redovisar ett väl genomarbetat förslag för hur forskningen ska bedrivas (Specific goals, Background, Work plan, Methods and working strategy, Preliminary results, Significance, References)
  • Beskrivning av hur resultatet ska kommuniceras
  • Tidplan med etappmål och budget fördelat på 2019 och 2020
  • Meritförteckning (CV) för sökande (max två av tio A4-sidor)
  • Högst tre egna publikationer av betydelse för ansökan

Ansökan med bilagor skickas senast den 22 maj 2019 till Strålsäkerhetsmyndighetens registratur via e-post registrator@ssm.se. Ange referens SSM2019-748. Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av prefekt eller motsvarande vid den institution där forskningen ska bedrivas. Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar beaktas inte.

Projekten ska vara avslutade och rapporterade senast den 30 september 2020. Rapporteringen ska, utöver en utförlig vetenskaplig rapport, innehålla en kort sammanfattning där de viktigaste resultaten och slutsatserna redovisas. Resultaten ska sättas i sitt sammanhang inom det specifika forskningsområdet.

Beredning av ansökningar

Ansökningarna bedöms utifrån kvalitet, genomförbarhet och relevans inom det specifika forskningsområdet. Projekt som kommer behandla internkontaminering av Gd-148 kommer prioriteras före andra projekt, men det är inte ett måste att denna nuklid ska ingå. Beredningen sker i en grupp sakkunniga inom aktuellt område.

Myndigheten har som målsättning att fatta beslut senast den 14 juni 2019. Projekten förväntas starta så snart som möjligt efter beslut.

Kontaktpersoner

Myndighetsspecialist Peter Frisk, tel. 08-799 43 66, peter.frisk@ssm.se