Utlysning av medel för forskning inom radioekologi för radionuklider genererade vid ESS

Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser medel till forskning inom ämnesområdet radioekologi. Sista ansökningsdatum är den 22 maj 2019.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har uppdraget att initiera och stödja nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområden, däribland inom området strålskydd.

SSM utlyser härmed medel för forskning inom detta område med maximalt 1 000 000 kr (fördelat under 2019 och 2020). Utlysningen riktar sig till svenska universitet, högskolor och institut. En förutsättning för beviljande är att grundläggande kvalitetskrav uppfylls.

Vid forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund kommer neutroner att produceras genom spallation då högenergetiska protoner från en linjäraccelerator träffar ett roterande strålmål av volfram. Neutronerna som frigörs från strålmålet kommer att användas till olika vetenskapliga experiment. Samtidigt kommer neutronerna även att aktivera de material som förekommer i närheten så att ett brett spektra av radionuklider bildas. En del av radionukliderna är mindre förekommande vid befintliga verksamheter med joniserande strålning i Sverige. Ett exempel är radionukliden 148Gd som är en ren alfastrålare och av särskild betydelse vid intag. Det finns därmed ett behov av att förstärka kunskapen om hur dessa radionuklider beter sig i naturen. Detta kan i sin tur ha betydelse för strålskyddet i olika exponeringssituationer såsom vid en radiologisk nödsituation.

Vid en eventuell inträffad händelse som leder till utsläpp av radioaktiva ämnen från ESS samt medför en markbeläggning, kan behovet av initiala restriktioner gällande konsumtion och livsmedelsproduktion inte uteslutas. För att kunna ta fram rekommendationer behövs kompetens och kunskap utvecklas inom den del av radioekologi som är tillämplig. Exempelvis inom områden som beskriver hur överföringen av dessa radionuklider till livsmedel kan ske via transporten i mark och grödor, via upptag och omsättning i djurkroppen från boskap eller i vilt, eller via transport till egenodlade grönsaker, frukt och naturprodukter. Även en förståelse för möjlig överföring till dricksvatten är av yttersta vikt i ett tidigt skede. Kunskapen om radionuklidernas transport i mark har även betydelse vid uppkomsten av ett saneringsbehov och då möjliga skyddsåtgärder utvärderas.

Syftet med utlysningen är att utveckla kompetens och kunskap inom den del av radioekologi som i slutändan berör livsmedel förekommande i Skåne. Utlysningen gäller de specifika radionuklider som kommer att genereras vid ESS i Lund och som är av störst vikt för strålskyddet vid intag.

Utlysningens genomförande

Ansökningarna ska vara myndigheten tillhanda senast den 22 maj 2019. Ansökningar om högre belopp än 1 000 000 kr beaktas inte.

Förutom ansökningsblanketten ska ansökan (max tio A4-sidor) innehålla:

  • Projektsammanfattning
  • Forskningsplan som redovisar ett väl genomarbetat förslag för hur forskningen ska bedrivas (Specific goals, Background, Work plan, Methods and working strategy, Preliminary results, Significance, References)
  • Beskrivning av hur resultatet ska kommuniceras
  • Tidplan med etappmål och budget fördelat på 2019 och 2020
  • Meritförteckning (CV) för sökande (max två av tio A4-sidor)
  • Högst tre egna publikationer av betydelse för ansökan

Ansökan med bilagor skickas senast den 22 maj 2019 till Strålsäkerhetsmyndighetens registratur via e-postadress registrator@ssm.se. Ange referens SSM2019-1010. Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av prefekt eller motsvarande vid den institution där forskningen ska bedrivas. Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar beaktas inte.

Projekten ska vara avslutade och rapporterade senast den 30 september 2020. Rapporteringen ska, utöver en utförlig vetenskaplig rapport, innehålla en kort sammanfattning där de viktigaste resultaten och slutsatserna redovisas. Resultaten ska sättas i sitt sammanhang inom det specifika forskningsområdet.

Beredning av ansökningar

Ansökningarna bedöms utifrån kvalitet, genomförbarhet och relevans inom det specifika forskningsområdet. Projekt som behandlar 148Gd kommer prioriteras före andra projekt, men det är inte ett måste att denna nuklid ska ingå. Beredningen sker i en grupp sakkunniga inom aktuellt område.

Myndigheten har som målsättning att fatta beslut senast den 14 juni 2019. Projekten förväntas starta så snart som möjligt efter beslut.

Kontaktpersoner

Utredare Anna Maria Blixt Buhr, tel. 08-799 40 98, annamaria.blixtbuhr@ssm.se