Utlysning av medel till forskning om radiologisk riskbedömning av förorenade områden

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utlyser härmed medel för radioekologisk forskning att genomföra under 2019-2020. Forskningens inriktning är ”Radiologisk riskbedömning av förorenade områden”. Ansökan ska vara inlämnad senast den 20 augusti 2019.

Enligt strålskyddslagen ska människans hälsa och miljön skyddas mot skadlig verkan av strålning. Skyddet av miljön från skadlig verkan av strålning har utvecklats internationellt det senaste decenniet, t.ex. har ICRP och IAEA ändrat sina rekommendationer och förespråkar nu att ett explicit skydd av miljön ska finnas inom strålskyddet. Därför är det viktigt att SSM, baserat på svenska förhållanden, utvecklar en svensk metod och kompetens för att uppfylla detta uppdrag.

SSM har tidigare kartlagt platser med äldre anläggningar där radioaktivt material har lagrats eller hanterats (SSM rapport 2013:23) men inom ramen för denna kartläggning inkluderades ingen riskbedömning för djur och växter i miljön. SSM ser ett behov av ny kunskap om denna typ av förorenade områden, särskilt vad gäller radiologiska risker för miljön.

Utlysningen syftar även till att stödja och utveckla den nationella kompetensen inom radioekologi, mätteknik och dosuppskattningar som är identifierat i SSMs forskningsstrategi (STYR2011-119) som områden där kompetens och kunskapsutveckling behöver upprätthållas.

Syftet med aktuella forskningsprojekt ska vara att utföra en radiologisk miljöriskbedömning av förorenat område. Om radiologisk riskbedömning inte tidigare har utförts eller behöver kompletteras även för människa på området kan detta ingå i forskningsprojektet.

Uppdragets omfattning

Den radiologiska riskbedömningen i forskningsprojektet ska omfatta samtliga steg (a - d) enligt följande:

a) Hazard identification: Vilka nivåer av radionuklider förekommer och hur ser fördelningen ut på området? En sammanställning av litteratur och tidigare mätningar görs men även ny provtagning på platsen kan utföras.

b) Exposure assessment: Vilka spridningsvägar för aktuella radionuklider finns på platsen? Hur ser exponeringsvägar och upptaget av dessa radionuklider ut i djur och växter? En sammanställning av tidigare undersökningar görs men även ny provtagning av lämpliga indikatorarter kan utföras.

c) Dose-Response assessment: Vilket spann av stråldoser förekommer till djur och växter i det förorenade området? En dosberäkning utförs för biota (djur och växter) med befintlig dosmodell som t ex ERICA-verktyget. Eventuell dosberäkning för människa kan även utföras.

d) Risk characterization: Vilken radiologisk risk bedöms förekomma för miljön och människor i området? Hur förhåller sig denna risk till risker från annan kontaminering på platsen som t ex metaller och kemikalier? Här kan undersökningar från länsstyrelsen användas.

Förorenat område där radiologisk riskbedömning kommer utföras bestäms i samråd med SSM utifrån tidigare kartläggning (2013:23) och behov inom SSM:s tillsyn.

Forskningen syftar till att ta fram kunskap som kommer både myndigheten och externa intressenter till del. Inbjudan riktar sig till svenska och utländska universitet, högskolor och forskningsinstitut men en av utförarna ska vara verksam vid svenskt universitet eller högskola. Detta FoU-projekt omfattas inte av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (se 1 kap. 5 §).

Utlysningens genomförande

Ansökan ska inkomma senast den 20 augusti 2019.
Max belopp för ansökan är 1 000 000 kr. Högst två projekt kan finansieras.

Förutom ifylld ansökningsblankett ska ansökan (max 10 A4-sidor) innehålla:

  • Projektsammanfattning
  • Forskningsplan som redovisar ett väl genomarbetat förslag för hur forskningen ska bedrivas (specifika mål, bakgrund, teori/hypoteser, metoder, arbetsplan, preliminära resultat, betydelse, referenser)
  • Beskrivning av hur resultat ska kommuniceras
  • Tidplan med etappmål och budget fördelat på 2019 och 2020
  • Meritförteckning (CV) för sökande (max två av tio A4-sidor)
  • Högst tre egna publikationer av betydelse för ansökan


Skanna in ansökan med bilagor och skicka den elektroniskt till Strålsäkerhetsmyndigheten på e-postadressen registrator@ssm.se. Ange referens SSM2019-860. Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av prefekt eller motsvarande där forskningen ska bedrivas. Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar beaktas inte.

Projektet ska vara avslutat och rapporterat senast den 31 oktober 2020. Rapporteringen ska, utöver en utförlig vetenskaplig rapport, innehålla en kort sammanfattning där de viktigaste resultaten och slutsatserna redovisas. Resultaten ska sättas i sitt sammanhang inom det specifika forskningsområdet. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska.

Beredning av ansökningar

Beredning av inkomna ansökningar sker i en grupp sakkunniga vid myndigheten inom området radioekologi. Ansökningar över totalt 1 000 000 kronor beaktas inte. Myndigheten fattar beslut senast den 15 september 2019 och projekten förväntas starta så snart som möjligt efter beslut.

Frågor besvaras av

Per Seltborg, Forskningschef, tel. 08-799 42 82,
per.seltborg@ssm.se

Karolina Stark, Forskningssekreterare, tel. 08-799 40 78,
karolina.stark@ssm.se