Utlysning: Medel för forskning inom nukleär icke-spridning avseende metodförbättring och metodutveckling vid analys av strykprover via SIMS

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utlyser härmed medel för forskning inom nukleär icke-spridning avseende metodförbättring och metodutveckling vid analys av strykprover via Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS) med maximalt 1 000 000 kr och en tentativ fördelning av dessa medel på 800 000 kr under 2021 och 200 000 kr under 2022.

Om utlysningen

Utlysningen riktar sig till svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och forskningslaboratorier.

Nukleär icke-spridning omfattar här kärnämneskontroll, exportkontroll samt motverkan av olaglig handel och hantering av kärnämne och radioaktiva ämnen (illicit trafficking). I och utanför Sverige utgör insamling av miljö-/strykprover samt analys av dessa prover via SIMS en viktig och alltjämt ökande del av IAEA:s inspektionsverksamhet som syftar till att försäkra omvärlden att avtalsparter i ickespridningsfördraget (NPT) följer sina åtaganden. Rutinmässiga analyser för att fastställa insamlade mikrometerstora uranbärande partiklars anrikningsgrad utförs redan idag, men SIMS lämpar sig även för utveckling av andra analysförfaranden kopplade bl.a. till fastställandet av undersökta partiklars uppkomst och ursprung. Vidare förväntas nuvarande analysförfaranden kunna effektiviseras och en förbättrad mätnoggrannhet uppnås.

Syftet med bidraget är att du som forskare ska kunna arbeta med metodutveckling och metodförbättring avseende SIMS-mätningar i syfte att förhindra spridningen av kärnvapen.

Nationell kompetens inom området nukleär icke-spridning är en förutsättning för att säkerställa att Sverige lever upp till sina internationella åtaganden inom ramen för främst ickespridningsfördraget (NPT), för vilket IAEA utgör den huvudsakliga kontrollinstansen.


Forskningen förväntas bidra till att stärka nationell kompetens inom nukleär icke-spridning, ett av sex områden som har identifierats som sårbart i SSM:s regeringsuppdrag om långsiktig kompetensförsörjning (SSM2017-134).

Tillbaka till toppen av sidan

Utlysningens omfattning

Utlysningen syftar till forskning som tar fram kunskap som kommer både myndigheten och externa intressenter till del. Detta forskningsprojekt omfattas inte av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (se 1 kap. 5 §).

Tillbaka till toppen av sidan

Utlysningens genomförande

Ansökan ska inkomma till myndigheten senast 2021-03-31. Högsta belopp för ansökan är 1 000 000 kr. Högre belopp än 1 000 000 kr beaktas inte.

Förutom ifylld ansökningsblankett ska ansökan (max 10 A4-sidor) innehålla:

  • Projektsammanfattning
  • Projektplan som redovisar ett väl genomarbetat förslag för hur forskningen ska bedrivas (specifika mål, bakgrund, teori/hypoteser, metoder, arbetsplan, preliminära resultat, betydelse, referenser)
  • Beskrivning av hur resultat ska kommuniceras
  • Tidplan med etappmål och budget fördelat på de utlysta åren
  • Meritförteckning (CV) för sökande (max två av tio A4-sidor)
  • Max tre exempel på egna publikationer av betydelse för ansökan

Ansökan med bilagor och skickas elektroniskt till Strålsäkerhetsmyndigheten.

  • Ansökan skickas till e-postadressen registrator@ssm.se med kopia till Ake.Rosen@ssm.se.
  • Ange referens SSM2021-816.
  • Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av prefekt eller motsvarande där forskningen ska bedrivas.
  • Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar beaktas inte.

Projektet bör vara avslutat och rapporterat senast 2022-06-01. Rapporteringen ska, utöver en utförlig vetenskaplig rapport, innehålla en kort sammanfattning där de viktigaste resultaten och slutsatserna redovisas. Resultaten ska sättas i sitt sammanhang inom det specifika forskningsområdet. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska.

Tillbaka till toppen av sidan

Beredning av ansökningar

Beredning av inkomna ansökningar sker i en grupp sakkunniga. Ansökningarna bedöms utifrån kvalitet, kompetens, genomförbarhet och relevans inom det specifika forskningsområdet. Ansökningar över totalt 1 000 000 kronor beaktas inte.

Myndigheten har som målsättning att fatta beslut senast 2021-04-21. Projekten förväntas starta så snart som möjligt efter beslut.

Tillbaka till toppen av sidan

Ansökningar är allmänna handlingar

SSM är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet). Handlingar som kommer in till, går ut från eller upprättas hos myndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut.

Ansökningar om forskningsfinansiering blir allmänna handlingar som i stora delar innehåller uppgifter som är offentliga och därmed måste lämnas ut på begäran.

Tillbaka till toppen av sidan

Frågor besvaras av

Åke Rosén, handläggare, tel. 08-799 44 65
Cheuk Lau, forskningssekreterare, tel. 08-799 43 06

Tillbaka till toppen av sidan