Utlysning: Medel för forskning om adsorption och desorption av radionuklider på bränsle-crud och systemytor i lättvattenreaktorer

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utlyser härmed medel för forskning om adsorption och desorption av radionuklider på bränsle-crud och systemytor i LWR med maximalt 1 200 000 kr och med en tentativ fördelning av dessa medel på 1 000 000 kr under 2021 och 200 000 kr under 2022.

Om utlysningen

Syfte

Målsättningen med utlysningen är att öka förståelsen för crud-uppbyggnad/avlossning på bränsle och systemytor i lättvattenreaktorer, och specifikt:

 • a) hur zink eller järn kan påverka uppbyggnad/avlossning från bränslecrud och systemytor för svenska kokvattenreaktorer (BWR)
 • b) studera specifikt för Sb-124/Ag-110m ev. uppkomst genom crud-bildning, och hur olika vattenkemifaktorer påverkar upptag på systemytor
 • c) möjlig teoretisk förklaring till den "knock-out”-effekt som uppstår i gränsytan mellan kobolt som tagits upp på systemytor och zink i kylvattnet.

Målgrupp för utlysningen

Utlysningen riktar sig till svenska forskningsinstitutioner.

Bakgrund

Vid drift av lättvattenreaktorer (LWRs) uppstår neutronaktivering av bl.a. Co, Ni, Fe, Ag, Sb vilket ger upphov till radioaktiva ämnen i reaktorns kylmedel. I samband med drift av reaktorn sker upptag av aktiveringsprodukter (t.ex. Co-60) på primärsystemytor och bidrar till en försämrad strålningsmiljö (ökning av dosrater). Detta försöker man förebygga genom olika vattenkemiska åtgärder i reaktorns primärkylsystem t.ex. zink-dosering. I tidigare studier har man försökt förklara hur utbytet av aktiveringsprodukter sker mellan vatten och systemytor. Däremot saknas till stor del teoretiska modeller som förklarar dessa samband.

Behovsgrund för att förbättra kunskapsläget

Kunskap för att motverka aktivitetsuppbyggnad på primärsystemytor är central för att begränsa exponering av arbetstagare i vid kärnkraftverken. En ökad teoretisk förståelse för hur detta hänger ihop är viktig för SSM, så att de kraven (inom ramen för optimering av strålskydd) avseende minskning av aktivitetsupptag på systemytor, får en tydlig koppling till vetenskapliga samband.
Ett pilotprojekt för modellering med DFT (Density-functional theory) som utfördes under 2019 gav ett positivt resultat (avrapporterades strålsäkerhetsdagarna 2019).
Forskningen förväntas bidra till att stärka nationell kompetens inom kärnkraftteknik (inklusive reaktorfysik, termohydraulik och kärndata), ett av sex områden som har identifierats som sårbart i SSM:s regeringsuppdrag om långsiktig kompetensförsörjning (SSM2017-134).

Användning av resultaten

Forskningen avser att binda samman modeller, experimentella resultat och tillämpning i LWRs.

En ökad förståelse för avlossning av bränsle-crud påverkar mängden Co-60 i reaktorvattnet och upptag på systemytor samt även inverkan av zink- och järn-dosering.

Tillbaka till toppen av sidan

Utlysningens omfattning

Utlysningen syftar till forskning som tar fram kunskap som kommer både myndigheten och externa intressenter till del. Detta forskningsprojekt omfattas inte av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (se 1 kap. 5 §).

Tillbaka till toppen av sidan

Utlysningens genomförande

Ansökan ska inkomma till myndigheten senast 2021-03-17. Högsta belopp för ansökan är 1 200 000 kr.

Förutom ifylld ansökningsblankett ska ansökan (max 10 A4-sidor) innehålla:

 • Projektsammanfattning
 • Projektplan som redovisar ett väl genomarbetat förslag för hur forskningen ska bedrivas (specifika mål, bakgrund, teori/hypoteser, metoder, arbetsplan, preliminära resultat, betydelse, referenser)
 • Beskrivning av hur resultat ska kommuniceras
 • Tidplan med etappmål och budget fördelat på de utlysta åren.
 • Meritförteckning (CV) för sökande (max två av tio A4-sidor)
 • Högst tre egna publikationer av betydelse för ansökan

Ansökan med bilagor och skickas elektroniskt till Strålsäkerhetsmyndigheten.

 • Ansökan skickas till e-postadressen registrator@ssm.se med kopia till magnus.gardestig@ssm.se.
 • Ange referens SSM2021-728.
 • Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av prefekt eller motsvarande där forskningen ska bedrivas.
 • Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar beaktas inte.

Projektet bör vara avslutat och rapporterat senast 2022-06-01. Rapporteringen ska, utöver en utförlig vetenskaplig rapport, innehålla en kort sammanfattning där de viktigaste resultaten och slutsatserna redovisas. Resultaten ska sättas i sitt sammanhang inom det specifika forskningsområdet. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska. Ett ytterligare mål med projektet är att resultaten ska kunna presenteras på vetenskapliga konferenser eller i vetenskapliga tidskrifter.

Tillbaka till toppen av sidan

Beredning av ansökningar

Beredning av inkomna ansökningar sker i en grupp sakkunniga. Ansökningarna bedöms utifrån kvalitet, kompetens, genomförbarhet och relevans inom det specifika forskningsområdet. Ansökningar över totalt 1 200 000 kronor beaktas inte.
Myndigheten har som målsättning att fatta beslut senast 2021-04-07. Projekten förväntas starta så snart som möjligt efter beslut.

Tillbaka till toppen av sidan

Ansökningar är allmänna handlingar

SSM är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet). Handlingar som kommer in till, går ut från eller upprättas hos myndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut.

Ansökningar om forskningsfinansiering blir allmänna handlingar som i stora delar innehåller uppgifter som är offentliga och därmed måste lämnas ut på begäran.

Tillbaka till toppen av sidan

Frågor besvaras av

Magnus Gårdestig, utredare, tel. 08-799 4063
Kåre Axell, forskningssekreterare, tel. 08-799 41 43

Tillbaka till toppen av sidan