Utlysning: Medel för forskning om berättigande och ändamålsenlig användning av radiologiska undersökningar

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utlyser härmed medel för forskning om berättigande och ändamålsenlig användning av radiologiska undersökningar i sjukvården med maximalt 1 000 000 kr (medlen fördelas tentativt med 80 procent under 2021 och 20 procent under 2022).

Om utlysningen

Utlysningen riktar sig till svenska universitet, högskolor eller regioner.

Syfte

Projektet syftar till att förbättra kunskap om hur graden av berättigande och metodens lämplighet kan bedömas kvantitativt genom att utveckla ett koncept för utvärdering som kan användas kliniskt samt att testa konceptet för ett urval av undersökningar.

Bakgrund

Bedömning av att radiologiska undersökningar som utförs är berättigade och att lämpliga metoder väljs är en utmaning eftersom frågeställningar och kliniska indikationer är specifika för enskilda patienter. Oberättigade undersökningar och suboptimerade metodval är dock oönskat ur strålskyddssynpunkt. En aktuell utredning har visat att stråldosen till patienterna inte minskar utan snarare ökar på grund av metodval. Det är då viktigt att det finns utvärderingsmetoder som kan användas i kliniken för att göra bedömningar och som genererar resultat som är användbara i sjukvårdens kvalitetsarbete.

Behovsgrund för att förbättra kunskapsläget

I vilken omfattning det utförs radiologiska undersökningar som har inget eller litet värde för patienten är svårt att uppskatta. Tidigare studier indikerar att ett inte obetydligt antal undersökningar borde ha utförts med annan metod eller inte gjorts alls. Situationen kan variera mellan olika kliniker bland att eftersom remissinstanserna varierar, exempelvis mottar en del kliniker remisser från akutmottagningar medan andra kliniker inte alls får sådana.

Det finns också standardiserade vårdförlopp där radiologiska undersökningar ingår och där bedömningarna alltså redan gjorts för en viss kategori av patienter. Tillgänglighet till vissa metoder i kliniken kan också variera vilket kan påverka metodvalet. Det finns alltså behov av att utveckla en utvärderingsmetod som inkluderar olika bakomliggande faktorer och där resultatet förutom att uppskatta berättigande och grad av lämplighet i valda metoder också indikerar orsaker till skillnader vid en jämförelsemed andra kliniker.

Det finns sedan en tid tillbaka evidensbaserade kriterier som tagits fram gällande metodval för olika kliniska indikationer och frågeställningar. Exempelvis har the European Society of Radiology tagit fram sådana kriterier, vilka också utformats som ett digitalt kliniskt beslutstöd. Det finns nu grundförutsättningar att göra kliniska studier på vetenskaplig grund för att utvärdera när och i vilken grad de utförda radiologiska undersökningarna är berättigade och metodvalet är lämpligt.

Projektram och inriktning

I projektet ingår att ta fram en evidensbaserad utvärderingsmetod som kan användas för att utvärdera utförda undersökningar med avseende på berättigande och metodval i olika typer av kliniker. I projektet ingår även att pröva utvärderingsmetoden i ett pilotprojekt som är tillräcklig omfattande för att testa begränsningar och potential i metoden. Projektet förutsätts använda de europeiska kriterierna eller andra publicerade och av professionen accepterade kriterier och alltså inte att ta fram nya kriterier.

Den föreslagna utvärderingsmetoden bör i möjligaste mån bygga på automatiserad
datainsamling. Faktorer som att remisserna kommer från olika vårdinstanser behöver också beaktas i metod och analys, exempelvis om remissen kommer från specialistläkare på akutmottagning, från primärvården eller exempelvis som del i standardiserade vårdförlopp. Resultatet bör kunna kopplas till olika klinikers lokala förutsättningar för att utföra olika radiologiska metoder för att om möjligt förklara varför en metod valts framför en annan mer lämplig och för att kunna förklara orsaker till skillnader i förhållande till andra kliniker.

Projektet avser inte att studera interna rutiner avseende remisshantering eller hantering av patienten, stråldoser eller bildkvalitet.

Tillbaka till toppen av sidan

Utlysningens omfattning

Utlysningen syftar till forskning som tar fram kunskap som kommer både myndigheten och externa intressenter till del. Detta forskningsprojekt omfattas inte av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (se 1 kap. 5 §).

Tillbaka till toppen av sidan

Utlysningens genomförande

Ansökan ska inkomma till myndigheten senast 2020-03-17. Högsta belopp för ansökan är 1 000 000 kr.

Förutom ifylld ansökningsblankett ska ansökan (max 10 A4-sidor) innehålla:

 • Projektsammanfattning
 • Projektplan som redovisar ett väl genomarbetat förslag för hur forskningen ska bedrivas (specifika mål, bakgrund, teori/hypoteser, metoder, arbetsplan,
  preliminära resultat, betydelse, referenser)
 • Beskrivning av hur resultat ska kommuniceras
 • Tidplan med etappmål och budget fördelat på de utlysta åren.
 • Meritförteckning (CV) för sökande (max två av tio A4-sidor)
 • Högst tre egna publikationer av betydelse för ansökan

Ansökan med bilagor skickas elektroniskt till Strålsäkerhetsmyndigheten.

 • Ansökan skickas till e-postadressen registrator@ssm.se med kopia till anja.almen@ssm.se
 • Ange referens SSM2021-708.
 • Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av prefekt eller motsvarande där forskningen ska bedrivas.
 • Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar beaktas inte.

Projektet bör vara avslutat och rapporterat senast 2022-03-31. Rapporteringen ska, utöver en utförlig vetenskaplig rapport, innehålla en kort sammanfattning där de viktigaste resultaten och slutsatserna redovisas. Resultaten ska sättas i sitt sammanhang inom det specifika forskningsområdet. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska. Ett ytterligare mål med projektet är att resultaten ska kunna presenteras på vetenskapliga konferenser eller i vetenskapliga tidskrifter.

Tillbaka till toppen av sidan

Beredning av ansökningar

Beredning av inkomna ansökningar sker i en grupp sakkunniga. Ansökningarna bedöms utifrån kvalitet, kompetens, genomförbarhet och relevans inom det specifika forskningsområdet. Ansökningar över totalt 1 000 000 kronor beaktas inte.
Myndigheten har som målsättning att fatta beslut senast 2021-04-15. Projektet förväntas starta så snart som möjligt efter beslut.

Tillbaka till toppen av sidan

Ansökningar är allmänna handlingar

SSM är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet). Handlingar som kommer in till, går ut från eller upprättas hos myndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut.

Ansökningar om forskningsfinansiering blir allmänna handlingar som i stora delar innehåller uppgifter som är offentliga och därmed måste lämnas ut på begäran.

Tillbaka till toppen av sidan

Frågor besvaras av

Anja Almén, myndighetsspecialist, tel. 08-799 42 38 
Kåre Axell, forskningssekreterare, tel. 08-799 41 43

Tillbaka till toppen av sidan