Utlysning: Medel för forskning rörande analys av temperaturtransienter i en kokvattenreaktors kondensationsbassäng

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utlyser härmed medel för forskning rörande analys av temperaturtransienter i en kokvattenreaktors kondensationsbassäng med maximalt 1 000 000 kr och en tentativ fördelning av dessa medel på 800 000 kr under 2021 och 200 000 kr under 2022.

Om utlysningen

Utlysningen riktar sig till svenska universitet och högskolor.

Syfte

Uppdraget syftar till att utveckla beräkningsmetoder för simulering av kondensations- och skiktningsfenomen i en kokvattenreaktors kondensationsbassäng.

Bakgrund

Kondensationsbassängen är en vattenvolym i reaktorinneslutningen som används som värmesänka samt som vattenkälla för vissa säkerhetssystem i anläggningen. Kondensationsbassängen används för att kondensera ångan som strömmar från reaktortanken vid aktivering av avblåsningssystemet samt ångan som frigörs i reaktorinneslutningen vid rörbrott. Kondensationsbassängen används som vattenkälla för lågtryckshärdkylsystemet (och i vissa anläggningar även för hjälpmatarvattensystemet). Sprinklersystemet för reaktorinneslutningen används för kylning av kondensationsbassängen och för att bortföra värmen till den slutliga värmesänkan.

Kondensationsbassängens temperatur påverkar möjligheten att kondensera ångan och kan påverka funktionen hos systemen som använder kondensationsbassängen som vattenkälla. Säkerhetsanalyserna syftar bland annat till att verifiera att kondensationsbassängens temperatur inte överskrider tillåtna gränser. Temperaturförloppet avgörs av hur stor del av bassängen som kan tillgodoräknas som värmesänka med beaktande av den skiktning som kan uppstå vid avblåsning av ånga. Säkerhetsanalyserna hanterar frågeställningen genom att definiera konservativa förutsättningar för kreditering av olika vattenvolymer.

Behovsgrund för att förbättra kunskapsläget

Konservativa antaganden med avseende på kondensationsbassängens omblandning garanterar att temperaturgränserna inte överskrids. Nackdelen är att analyserna genomförda med konservativa antaganden inte nödvändigtvis ger en rättvis bild på temperaturförloppet när det gäller tidsaspekten. Det finns därigenom ett behov att förbättra kunskapsläge genom att utveckla metoder för att möjliggöra analyser av temperaturförloppet i kondensationsbassängen utan användning av konservativa antaganden om kondensationsbassängens omblandning. Arbetet ger också möjlighet att verifiera konservatismerna i säkerhetsanalyserna.

Resultaten

Resultaten ska användas som stöd i SSM:s tillsyn vid analys av förlopp i kondensationsbassängen, under förutsättning att uppdraget visar att de utvecklade metoderna kan vara tillämpbara för prototypiska anläggningstransienter. Projektresultatet ska dessutom användas för att identifiera behov av ytterligare forskning inom området och som underlag vid deltagande i internationella forskningsprojekt som fokuserar på fenomen i kondensationsbassängen.

Projektram (önskade resultat)

Uppdraget ska:

 • utveckla en beräkningsmetod som kan simulera uppkomst av skiktningsfenomen vid avblåsning av ånga i en vattenvolym
 • dokumentera grunden för beräkningsmetoden, inklusive alla korrelationer, parametrar mm. som utnyttjas samt tydliggöra beräkningsmetodens tillämpningsområde
 • tillämpa beräkningsmetoden vid analysen av en prototypisk anläggningstransient där avblåsning till kondensationsbassängen sker genom aktivering av avblåsningssystemet. Val av en lämplig transient sker i samarbete mellan uppdragstagaren och SSM
 • utvärdera beräkningsmetodens styrkor och svagheter utifrån genomförd tillämpning.

Rapportering

Målet är:

 • framtagning av en utförlig vetenskaplig rapport (på svenska eller engelska) som dokumenterar modellen och beräkningsresultaten
 • en publikation i välrenommerad vetenskaplig tidskrift.

Tillbaka till toppen av sidan

Utlysningens omfattning

Utlysningen syftar till forskning som tar fram kunskap som kommer både myndigheten och externa intressenter till del. Detta forskningsprojekt omfattas inte av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (se 1 kap. 5 §).

Tillbaka till toppen av sidan

Utlysningens genomförande

Ansökan ska inkomma till myndigheten senast 2021-03-17. Högsta belopp för ansökan är 1 000 000 kr.

Förutom ifylld ansökningsblankett ska ansökan (max 10 A4-sidor) innehålla:

 • Projektsammanfattning
 • Projektplan som redovisar ett väl genomarbetat förslag för hur forskningen ska bedrivas (specifika mål, bakgrund, teori/hypoteser, metoder, arbetsplan, preliminära resultat, betydelse, referenser)
 • Beskrivning av hur resultat ska kommuniceras
 • Tidplan med etappmål och budget fördelat på de utlysta åren
 • Meritförteckning (CV) för sökande (max två av tio A4-sidor)
 • Högst tre egna publikationer av betydelse för ansökan

Ansökan med bilagor ska skickas elektroniskt till Strålsäkerhetsmyndigheten.

 • Ansökan skickas till e-postadressen registrator@ssm.se med kopia till Francesco.Cadinu@ssm.se.
 • Ange referens SSM2021-722.
 • Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av prefekt eller motsvarande där forskningen ska bedrivas.
 • Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar beaktas inte.

Projektet bör vara avslutat och rapporterat senast 2022-03-31. Rapporteringen ska, utöver en utförlig vetenskaplig rapport, innehålla en kort sammanfattning där de viktigaste resultaten och slutsatserna redovisas. Resultaten ska sättas i sitt sammanhang inom det specifika forskningsområdet. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska. Rapporten ska tryckas i SSM:s forskningsrapportserie och kommer därmed att vara publikt tillgänglig.

Tillbaka till toppen av sidan

Beredning av ansökningar

Beredning av inkomna ansökningar sker i en grupp sakkunniga. Ansökningarna bedöms utifrån kvalitet, kompetens, genomförbarhet och relevans inom det specifika forskningsområdet. Ansökningar över totalt 1 000 000 kronor beaktas inte.

Myndigheten har som målsättning att fatta beslut senast 2021-04-15. Projekten förväntas starta så snart som möjligt efter beslut.

Tillbaka till toppen av sidan

Ansökningar är allmänna handlingar

SSM är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet). Handlingar som kommer in till, går ut från eller upprättas hos myndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut.

Ansökningar om forskningsfinansiering blir allmänna handlingar som i stora delar innehåller uppgifter som är offentliga och därmed måste lämnas ut på begäran.

Tillbaka till toppen av sidan

Frågor besvaras av

Francesco Cadinu, utredare, tel. 08-799 44 95
Cheuk Lau, forskningssekreterare, tel. 08-799 43 06

Tillbaka till toppen av sidan