Om myndighetens arbete med forskning

Forsknings­verksamheten ligger till grund för myndig­hetens beslut och över­väganden och möjlig­gör en effektiv och veder­häftig verk­samhet. Den forskning som finansieras ska hålla god kvalitet, vara relevant för myndig­hetens uppdrag och komma verk­samheten till nytta. Forskningen ska även spridas på ett ända­måls­enligt sätt.

Forskningsverksamhet med joniserande strålning

Du som bedriver forskning med joniserande strål­ning berörs av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Strål­säkerhets­myndigheten ställer krav på din verksamhet och kontrollerar att du följer reglerna och tar ditt ansvar.