European Spallation Source (ESS)

European Spallation Source (ESS-anläggningen) är en forsknings­anläggning som det europeiska konsortiet European Spallation Source ERIC (ESS) bygger i Lund. Tillstånds­ansökan lämnades till Strål­säkerhets­myndig­heten under 2012 och prövas i flera steg. Prövningen pågår tills ESS-anläggningen har färdig­ställts och kan tas i rutin­mässig drift.

Vid ESS-anläggningen planerar ESS att bygga en neutronkälla som gör det möjligt att studera material på molekylär och atomär nivå, med tillämpningar inom materialforskning på en mängd olika områden som medicin, biologi, kemi, fysik och teknik.

Myndighetens prövning av ESS-ansökan

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar om ESS-anläggningen uppfyller de krav som ställs i

  • strålskyddslagen med tillhörande förordning
  • myndighetens föreskrifter
  • beslutade tillståndsvillkor.

ESS ska säkerställa att anläggningen uppfyller alla ovanstående krav.

Strålsäkerhetsmyndigheten inledde sin prövning med en övergripande granskning av ESS-konsortiets ansökan om verksamhet med strålning. Myndighetens granskning innebar att ESS fick tillstånd att börja bygga anläggningen. Förutom det generella tillståndet behöver ESS-konsortiet ansöka om tillstånd för

  • installation
  • provdrift
  • rutinmässig drift
  • avveckling.

Under 2017 har myndigheten granskat ansökan om installation och gett ESS tillstånd att installera accelerator med tillhörande klystronbyggnad samt strålmålsbyggnad. För avfallsbyggnaden och neutronspridningssystemet behöver ESS utveckla sitt underlag ytterligare innan tillstånd att installera kan medges.

Historik

3 januari 2012: ESS AB lämnade in den första delen i sin ansökan om att få bygga och driva ESS-anläggningen i Lund. I mars samma år kompletterades ansökan. Ansökan granskades av Strålsäkerhetsmyndigheten.

12 juni 2014: Mark- och miljödomstolen i Växjö beviljade ESS AB tillstånd enligt miljöbalken att bygga ESS-anläggningen, med undantag för verksamhet med strålning där domstolen begärde ytterligare utredningar. 

17 juli 2014: Strålsäkerhetsmyndigheten beslutade att, utifrån strålskyddslagen, ge ESS AB tillstånd att börja bygga ESS-anläggningen. Både Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen har satt upp villkor som måste uppfyllas innan verksamhet med strålning får bedrivas vid anläggningen.

Beslut: Tillstånd för European Spallation Source ESS AB 2014-07-17
Granskningsrapport: Granskning av ansökan om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning

1 juli 2015: Strålsäkerhetsmyndigheten fattade beslut om revidering av tidigare meddelade tillståndsvillkor för ESS AB. De reviderade villkoren ersätter bilagorna 1–3 i myndighetens tidigare tillståndsbeslut.

Beslut: Beslut om revidering av tidigare meddelade villkor 2015-07-01
Bilaga 1: Särskilda villkor till ESS-anläggningen i Lund 2015-07-01

17 september 2015: Strålsäkerhetsmyndigheten beslutade att meddelat tillstånd, inklusive Särskilda villkor till ESS-anläggningen i Lund (reviderad 2015-07-01), övergår från ESS AB till det upprättade europeiska konsortiet European Spallation Source ERIC (ESS) från den 1 oktober 2015.

Beslut: Tillstånd för European Spallation Source ERIC 2015-09-17

23 oktober 2015: Strålsäkerhetsmyndigheten beslutade att revidera villkor gällande kapitel 2 fysiskt skydd i Särskilda villkor till ESS-anläggningen i Lund (reviderad 2015-07-01).

Bilaga 1: Revidering av kapitel 2 fysiskt skydd 2015-10-23

3 maj 2016: ESS lämnade in en ansökan om installation och begränsad provdrift av acceleratorn i ESS-anläggningen. 

30 juni 2017: Strålsäkerhetsmyndigheten beviljade ESS tillstånd att installera accelerator med tillhörande klystronbyggnad samt strålmålsbyggnad. För avfallsbyggnaden och neutronspridningssystemet behöver ESS utveckla sitt underlag innan tillstånd för installation kan medges. Tillståndet medger inte åtgärder som innebär att joniserande strålning genereras eller att radioaktiva ämnen produceras vid ESS-anläggningen.

Beslut: Tillstånd 2017-06-30

15 oktober 2018: Strålsäkerhetsmyndigheten beslutade att revidera Särskilda villkor till ESS-anläggningen i Lund för att genomföra anpassningar till Strålsäkerhetsmyndighetens nya regelverk.

Bilaga 1: Särskilda villkor till ESS-anläggningen i Lund 2018-10-15

11 mars 2019: Strålsäkerhetsmyndigheten beslutade att revidera villkor gällande kapitel 5 mekaniska anordningar i Särskilda villkor till ESS-anläggningen i Lund.

Bilaga 1: Särskilda villkor till ESS-anläggningen i Lund 2019-03-11

15 juli 2019: ESS lämnade in en ansökan om begränsad provdrift av acceleratorn i ESS-anläggningen.

28 oktober 2020: Strålsäkerhetsmyndigheten gav European Spallation Source ERIC (ESS) tillstånd att påbörja provdrift av den första delen av acceleratorn, även kallad den varma delen.

Mer information