Rapportera oplanerad händelse inom industri och handel

Om en händelse som har betydelse för strålsäkerheten inträffat i verksamheten ska verksamhetsutövaren snarast anmäla händelsen till Strål­säkerhets­myndig­heten, samt utreda och vid­ta åtgärder för att händelsen inte ska inträffa på nytt, eller för att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

Att rapportera och dra lärdom av oplanerade händelser av betydelse för strålsäkerheten är en viktig del inom arbetet i en verksamhet med joniserande strålning. Målet är att verksamhetsutövarna genom effektiva system för händelserapportering och erfarenhetsåterföring vidtar åtgärder som förhindrar att brister i strålsäkerheten återkommer.

Exempel på händelser av betydelse för strålsäkerheten kan vara:

 • händelse som lett till högre stråldos än planerat,
 • arbetstagare, personal från någon annan verksamhet eller någon annan person från allmänheten har blivit exponerad,
 • fel på utrustning som påverkar strålskyddet samt
 • borttappad, saknad eller stulen strålkälla.

Om det finns en misstanke om att en dosgräns överskridits ska du som verksamhetsutövare omgående rapportera till Strålsäkerhetsmyndigheten (bör ske inom några timmar).

Rapportera oplanerad händelse

Om en oplanerad händelse med joniserande strål­ning har inträffat ska du som verksamhetsutövare så snabbt som möjligt rapportera det till Strål­säkerhets­myndig­heten. Beskriv vad som hänt och, om möjligt, hur det kunde hända.

Verksamhetsutövaren utreder och vidtar åtgärder

Du som verksamhetsutövare ska utreda inträffade händelser och vidta åtgärder på ett systematiskt sätt. Utredningen ska så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det. Utredningen ska även ge underlag för beslut om åtgärder som ska förhindra att liknande händelser inträffar på nytt eller för att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

Rapporten från utredningen skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten och bör innehålla:

 • en beskrivning av hela händelseförloppet,
 • information om strålkällan,
 • orsaken till händelsen,
 • eventuella stråldoser,
 • identifiering av eventuella brister i verksamheten
 • faktiska och potentiella konsekvenser,
 • en dokumenterad plan på de åtgärder som planeras för att förhindra att händelsen upprepas samt
 • förväntad effekt av åtgärdsplan, datum och ansvar för genomförande samt hur och när åtgärderna ska följas upp.

Strålsäkerhetsmyndigheten följer upp

Strålsäkerhetsmyndigheten ska säkerställa att inträffade händelser har utretts i nödvändig omfattning och att verksamhetsutövaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå god strålsäkerhet.

Rapporterade händelser bidrar också till att Strålsäkerhetsmyndigheten kan få en grund för erfarenhetsåterföring inom olika verksamhetsområden och därmed på ett inriktat sätt arbeta för att stärka strålsäkerheten hos olika typer av verksamhetsutövare.

Krav på rapportering

I 8 kap. 9 § strålskyddsförordningen (2018:506) föreskrivs att den som bedriver en verksamhet med joniserande strålning eller i en omgivning med joniserande strålning snarast ska lämna upplysningar till Strålsäkerhetsmyndigheten om händelser och förhållanden i verksamheten som har betydelse från strålskyddssynpunkt. Om det finns misstanke om att en dosgräns har överskridits ska verksamhetsutövaren omgående rapportera detta till myndigheten.

Larma vid en akut nödsituation

Ring 112 eller 08-454 24 66 vid en akut nödsituation till följd av strålning. Du kommer till SOS Alarm som kopplar dig vidare till Strålsäkerhetsmyndighetens Tjänsteman i beredskap (TiB).