Fysiskt skydd och informationssäkerhet

Tillståndshavare som driver kärntekniska anläggningar, transporterar eller har andra verksamheter med kärnämnen eller radioaktivt material måste ha ett fysiskt skydd och beakta informationssäkerhet. Det fysiska skyddet finns till för att upptäcka, förhindra och stoppa stöld, sabotage, intrång eller andra typer av antagonistiska handlingar som kan äventyra strålsäkerheten.

Det fysiska skyddet består av olika barriärer och skyddsåtgärder som sammantaget bildar ett anpassat och avvägt djupförsvar. Barriärerna och skyddsåtgärderna kan bland annat bestå av staket, dörrar, väggar, fordonshinder, in- och utpasseringskontroller, lås, larm och olika typer av övervakningssystem.

Bevakningspersonal, skyddsvakter och andra typer av respons samt koordinering med övriga samhällets förmåga att ingripa är också delar i det fysiska skyddet.

Varje tillståndshavare måste även ha en fungerande organisation och arbetssätt som kan anpassas efter den aktuella hotbilden.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är en annan viktig del av skyddet för kärntekniska anläggningar, transporter och andra verksamheter med kärnämnen eller radioaktivt material. Känslig information och it-styrd utrustning måste skyddas mot obehörig åtkomst, användning, påverkan och sabotage så att den inte direkt eller indirekt kan användas för antagonistiska handlingar.

Verksamheter som berörs

Några exempel på verksamheter som berörs av kraven på fysiskt skydd och informationssäkerhet är:

  • kärnkrafts- och forskningsreaktorer
  • anläggningar för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av kärnämne och kärnavfall
  • forskningsanläggningar, universitet och högskolor med kärnämnen eller radioaktiva material
  • industrier och sjukhus som använder starka strålkällor.

Tillståndshavaren ansvarar för säkerheten

Den som är tillståndshavare är också den som är ansvarig för säkerheten. Strålsäkerhetsmyndigheten gör olika typer av inspektioner och granskningar för att kontrollera att skyddet är tillräckligt och att tillståndshavaren följer reglerna.

Om en tillståndshavare vill förändra något som rör det fysiska skyddet eller informationssäkerheten så måste tillståndshavaren anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten som granskar de föreslagna ändringarna.

Samarbete med andra myndigheter

Strålsäkerhetsmyndigheten samverkar med flera andra myndigheter för att identifiera och värdera hot som finns mot kärntekniska anläggningar, transporter och verksamheter med kärnämne eller radioaktiva material.

Hotbeskrivningen tillsammans med myndighetens föreskrifter ligger bland annat till grund för tillståndshavarnas utformning av det fysiska skyddet och informationssäkerheten.

Bland de myndigheter vi särskilt samverkar med finns Polismyndigheten, Säkerhetspolisen (Säpo), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Svenska Kraftnät och Kustbevakningen.

Regler för fysiskt skydd och informationssäkerhet

Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram regler i form av föreskrifter och villkor för fysiskt skydd och informationssäkerhet. Reglerna utgår från Sveriges lagar och harmoniserar med vedertagna standarder och åtaganden inom området, som Sverige har gjort gentemot andra länder, bland annat genom EU och det internationella atomenergiorganet IAEA.