Säkerhetsprövning

En säkerhetsprövning ska göras när en person ska anställas eller anlitas för att befatta sig med säkerhetskänslig verksamhet eller ta del av uppgifter som rör Sveriges säkerhet (säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter). Säkerhetsprövningen syftar till att bedöma om personen är lämplig för uppgiften samt om denne är lojal och pålitlig.

Tillståndshavare som bedriver kärnteknisk verksamhet ska till Strålsäkerhetsmyndigheten föreslå inplacering av anställning eller uppdrag i säkerhetsklass 2 och 3 samt ansöka om registerkontroll.

Ändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen från och med 1 december 2021

Strålsäkerhetsmyndigheten är från och med 1 december 2021 tillsynsmyndighet enligt säkerhetsskyddsförordningen (2021:955). Myndigheten ansvarar inom området kärnteknisk verksamhet för tillsyn över enskilda verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Uppdraget omfattar bland annat beslut om placering i säkerhetsklass 2 och 3 samt ansökan om registerkontroll. Myndigheten har därigenom tagit över uppdraget från Svenska kraftnät och länsstyrelserna.

Den nya säkerhetsskyddsförordningen ger också Strålsäkerhetsmyndigheten bemyndigande att, för enskilda verksamhetsutövare inom området kärnteknisk verksamhet, meddela föreskrifter som kompletterar föreskrifter om säkerhetsskydd som har meddelats av Säkerhetspolisen, Försvarsmakten eller Försvarets materielverk.

  • Säkerhetsprövning utförs i samband med att en person ska anställas eller anlitas, antingen personligen eller som representant för ett företag.
  • Anställning får inte ske förrän säkerhetsprövning har slutförts.
  • Det är anställningen eller uppdraget som har en viss säkerhetsklass, inte individen.
  • Den som säkerhetsprövningen avser ska ha gett sitt samtycke innan registerkontroll utförs. Detta samtycke ska dokumenteras hos den som begär registerkontroll.

Säkerhetsprövningen ska grunda sig på personlig kännedom om den som prövas, på uppgifter som kan styrkas med betyg, intyg eller annan dokumentation samt uppgifter som kan framkomma vid registerkontroll och/eller särskild personutredning.

Det finns grundläggande bestämmelser om säkerhetsprövning i säkerhetsskyddslagen (2018:585), säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) och Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2).

Personlig kännedom

Personlig kännedom grundas på uppgifter som framgår av betyg, intyg och liknande samt på referenser. Uppgifter som framkommer under anställningsintervjun, bland annat om familjeförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet, ekonomi, bisysslor, kontakter, intressen, droger, åtal eller domar och personliga egenskaper utgör underlag för personkännedomen.

Registerkontroll – detta gäller

Vem gör registerkontrollen?

Registerkontroll utförs av Säkerhetspolisen efter begäran från Strålsäkerhetsmyndigheten. Registerkontrollen sker genom sökning om personen förekommer i belastningsregistret, misstankeregistret, polisens allmänna spaningsregister eller uppgifter som behandlas med stöd av polisdatalagen. För säkerhetsklass 1 och 2 genomförs även en sökning för make/maka/partner/sambo.

Beroende på vilken säkerhetsklass personen ska placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning.

  • För säkerhetsklass 3 sker normalt endast registerkontroll
  • För säkerhetsklass 2 inkluderas en ekonomisk kontroll
  • För säkerhetsklass 1 genomför Säkerhetspolisen en intervju med den sökande. Det förekommer även att Säkerhetspolisen genomför intervjuer för säkerhetsklass 2.

Om det inte kommer fram något som kan ge anledning till åtgärd vid registerkontrollen redovisar Säkerhetspolisen detta till Strålsäkerhetsmyndigheten. Vi meddelar sedan resultatet till verksamhetsutövaren som ansvarar för anställningen och har begärt registerkontrollen.

Om det vid registerkontrollen kommer fram uppgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten, kommer dessa att hanteras med sekretess. Uppgifterna vägs mot dem som kommit fram genom den allmänna personkännedomen.

Att förekomma i något av registren behöver alltså inte betyda att en person inte kan placeras in i säkerhetsklass eller nekas anställning eller kontrakt. Varje ärende prövas individuellt. Det slutgiltiga beslutet fattas av den kärntekniska verksamhetsutövaren.

Anmälan om att registerkontroll ska avslutas

När en anställning eller något annat deltagande som föranlett en placering i säkerhetsklass upphör, ska verksamhetsutövaren skyndsamt anmäla till Strålsäkerhetsmyndigheten att registerkontrollen ska avslutas.

Avanmälan ska fyllas i på Säkerhetspolisens blankett Upphörande av registerkontroll och skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, se Ansökan om registerkontroll.

Blanketter och mallar, på Säkerhetspolisens webbplats

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för att avregistrera registerkontrollen mot Säkerhetspolisen.

Anmälan om ändring av anställning

Ifall en anställning eller annat deltagande som föranlett en placering i säkerhetsklass ändrats, till exempel om en person fått en ny tjänst i annan säkerhetsklass, ska ny framställan om registerkontroll skickas in till Strålsäkerhetsmyndigheten, se Ansökan om registerkontroll.

Ansökan om registerkontroll

Registerkontroll av personer i säkerhetsklass 3

Ansökan om registerkontroll av personer i säkerhetsklass 3 skickas skickas i säkerhetspåse med rekommenderad post till

Strålsäkerhetsmyndigheten
Att: Registerkontrollfunktionen
171 16 Stockholm

För detta ändamål tillämpas Säkerhetspolisens blankett Ansökan om registerkontroll.

Blanketter och mallar, på Säkerhetspolisens webbplats

Registerkontroll av personer i säkerhetsklass 2

Ansökan om registerkontroll av personer i säkerhetsklass 2 skickas i säkerhetspåse med rekommenderad post till

Strålsäkerhetsmyndigheten
Att: Registerkontrollfunktionen
171 16 Stockholm

För detta ändamål tillämpas Säkerhetspolisens blankett Ansökan om registerkontroll med tillhörande bilaga Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2.

Blanketter och mallar, på Säkerhetspolisens webbplats

Säkerhetsklasser

Anställning eller uppdrag som är av betydelse för rikets säkerhet ska placeras i säkerhetsklass. Säkerhetsklasserna är tre. Skillnaden beror på i vilken utsträckning den anställde/uppdragstagaren får ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller säkerhetskänslig verksamhet.

Anställningar ska placeras i säkerhetsklass enligt följande:

  • Säkerhetsklass 1 om den anställde i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig, eller till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet.
  • Säkerhetsklass 2 om den anställde i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, i ringa omfattning får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig, eller till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka allvarlig skada för Sveriges säkerhet.
  • Säkerhetsklass 3 om den får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell, i ringa omfattning får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, eller till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka en inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet.

Regeringen beslutar om inplacering i säkerhetsklass 1.

Strålsäkerhetsmyndigheten beslutar om inplacering i säkerhetsklass 2 och 3, efter förslag från verksamhetsutövaren.